Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Kultura ng Kapayapaan”

 

 

 

 

 

 

 

Hunyo 10, 2021. Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Thursday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green).

UNANG PAGBASA
2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning, hanggang sa maging mistulang larawan niya.

Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang Mabuting Balitang ipinahahayag namin, ito’y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng daigdig na ito. Sila’y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng Mabuting Balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Hesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako’y lingkod ninyo alang-alang kay Hesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag” ay siya ring nagbigay-liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
Sa ati’y mananatili
paglingap ng Poon lagi.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 20-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.”
“Narinig ninyo na noong una’y inutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘Ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyerno.

Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.
“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Madalas ay umaalma lamang tayo gawaing sukdulang marahas gaya ng patayan, at mga kasalanan na malalaki agad. Tuwing makakakita tayo ng pinapatay, nagpapatayan o mga malubhang krimen, doon lamang tayo nagkakaroon ng malakas na reaksyon. Kung ang salita o aksyon ay marahas kahit ito ay hindi naman nakakapatay ng mortal na katawan ay hinahayaan lamang natin. Subalit hindi ba natin alam na ang bawat malalaking kasalanan ay nagsisimula sa maliit?

Bago mangyari ang malalaking patayan at kaguluhan, ito ay dahil pinabayaan muna natin ang kultura ng dahas, pagsasalita ng bulgar, may pagbabanta sa kapwa, mga salitang maangas o mayabang at walang respeto sa kapwa tao. Mula sa isang pusong punung puno ng poot at paghuhusga sa kapwa. Ito ay hindi natin namamalayan na mali na pala. Bagkus, nakikisali pa tayo sa ganitong kultura nang madalas. Hindi na nakakapagdasal at nakakapagsuri kasama ng Diyos tungkol sa kung ano ang mabuti at tama na isipin at sabihin sa ibang tao. Hindi na natin nakikita kung ang salita ba natin ay nakakapagbigay ng buhay at pag-asa o nakakapatay ng damdamin ng iba.

Kaya naman, sana simula ngayon, mag-isip tayo kung saang kultura tayo sasali at kung papayag tayo sa kulturang namamayani sa bansa natin ngayon. Makakapili tayo kung tayo ay magiging mga instrumento ng kapayapaan na hindi sumasali sa pagsasalita nang marahas, pag-iisip nang marahas sa kapwa at ugaling magaspang. Sa halip, maipapalaganap natin ang kulturang payapa, hindi hinahayaan ang mali, at higit sa lahat ay sinisikap ipatupad ang tama at may hustisya para sa lahat. Ito ay habang hindi nagkakasala at hindi gumagamit ng dahas. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Makinig lamang tayo sa Kanya at sumunod. Maging pursigido tayo na gawin ang tama, mag-isip at magsalita ng kung anong mabuti para mas maging payapa at maganda ang mundong ginagalawan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.