Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Mamahaling Perlas”

Hulyo 28, 2021. Miyerkules ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Wednesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green).

UNANG PAGBASA
Exodo 34, 29-35
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Mula sa Bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila’y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila’y mag-usap sa Bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upnag makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon, at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayun, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 98, 5. 6. 7. 9
D’yos na makapangyarihan,
Ikaw ay tunay na banal.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 44-46
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.
“Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ang Panginoon ay itinuturing tayong mga mamahaling perlas. Sapagkat ibinigay Niya ang Kanyang buong sarili para sa atin. Wala Siyang itinira, ibinuhos Niya ang lahat lahat maging sa huling patak ng Kanyang dugo. Tayo kaya, itinuturing ba natin ang Diyos at ang ating pananampalataya bilang isang mamahaling perlas o isang kayamanan? Ginagawa ba natin ang lahat para sa Diyos para magsilbi sa Kanyang kaharian? O kaya naman ay marami tayong takot, marami tayong hangad na para sa sarili lamang?

Tandaan natin na nabubuhay tayo hindi para sa sarili kung hindi para sa ibang tao. At ang pamilya natin ay hindi lang ang kadugo subalit lalo na ang mga kapus-palad. Ano ang mga ginagawa at sinasakripisyo natin para sa iba? Ano ang mga nakakahadlang upang gawin natin ito at mas makapagbigay ng sarili sa Diyos?

Ano ang kaya nating ibigay para makuha ang mamahaling perlas na ito, ang kaharian ng Diyos?

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.