Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Mamuhay Ayon sa Diyos”

Hulyo 27, 2021. Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Tuesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green).

UNANG PAGBASA
Exodo 33, 7-11; 34, 5b-9. 28
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo’y itayo sa isang lugar na malayu-layo sa kampo; tinawag iyong Dakong Tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita’y tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya’y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng Toldang Tipanan ang haliging ulap at mula roo’y makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya.

Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan: Panginoon.
Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, “Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit; patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako’y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libu-libo, at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko’y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.”
Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, “Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan.”
Si Moises ay apatnapung araw at apatnapung gabing kasama ang Panginoon, hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang sampung utos.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13
Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 36-43
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo.

Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang hustisya ng Diyos ay payak. Maaring sinasabi ng iba na “unfair” ang mundo. Subalit ang Diyos ay pasensyoso sa lahat. Hinihintay Niya maging ang pinakamasasama upang magbago kahit hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Ang lahat ay magkakaroon ng karampatang kahihinatnan base sa mga ginawa sa lupa. Hindi totoo na lahat ay napupunta sa langit sapagkat may langit, purgatoryo at impiyerno. Ang mga taong namamatay diretso sa langit ay namuhay gaya ng mga santo at banal na ginawa lamang ang kalooban ng Diyos sa kanilang buong buhay. Malayo ang puso sa mundo at dikit lamang ito sa Diyos. Ang kaluluwang ito ay walang ibang hinangad at walang ibang ligaya sa kanyang buhay kung hindi ang Diyos. Mahirap ito pero hindi imposible. Sapagkat lahat tayo ay posibleng maging santo at banal hindi sa ating sariling lakas kung hindi sa grasya lamang ng Diyos.

Ang karaniwang tao na hindi namuhay na gaya ng isang santo ay kailangan pa munang maihanda bago makapasok sa langit upang mahalin nila si Cristo nang walang bahid ng dumi o sala sa buhay na walang hanggan. Ang mga kaluluwang ganito ay napupunta sa purgatoryo. Ang mga kaluluwa namang namatay ng may mortal na kasalanan na hindi naikumpisal at hindi tumalikod dito hanggang sa huli ng kanilang buhay ay mapupunta sa impiyerno sapagkat ang pagpili sa kasalanan ay awtomatikong pagtalikod sa Diyos. Hindi ang Diyos ang naglalagay sa kanila sa impiyerno subalit pinipili nila ito sa tuluyan at paulit-ulit na pagpili ng kasalanan. Kasalanang nakakasakit sa Diyos na walang ginawa kung hindi mahalin tayo hanggang kamatayan sa Krus. Ang panahon ngayon ay panahon ng paghahanda sa buhay na walang hanggan habang nabubuhay pa. Ngayon ang tsansa nating maghanda upang maging karapat-dapat sa langit.

Ang panahon ng paghuhusga ay hindi pa sa ngayon kung hindi sa wakas ng ating buhay at sa wakas ng panahon. Kaya nga habang nabubuhay tayo, piliin natin ang tama at magbalik tayo sa Diyos. Hinihintay lamang Niya tayo. Huwag na sana tayong maghintay ng dulo ng ating buhay para magbago, para magpatawad at humingi ng tawad sa taong nasaktan natin. Maari na tayong mamuhay ng ayon sa Diyos ngayon kahit ano pa ang ating nakaraan. Diyos ay hindi tayo hinuhusgahan. Nasa Kanya ang awa. Tao lang ang naghuhusga sa atin, hindi ang Diyos bago ang takdang panahon. Pagkatiwalaan natin ang Kanyang awa at pag-ibig na iniaalay sa ating lahat lalo na ang mga pinakamakasalanan. Tutulungan Niya tayo para mabuhay ng ayon sa Kanyang kautusan at kalooban. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.