Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Maria, Tagapagdala ng Salita ng Diyos”

 

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Maria, Tagapagdala ng Salita ng Diyos”

Mayo 31, 2024. Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-56
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!

At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan —
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.

Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.

Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan.

Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”

Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Mapagpalang Kapistahan po ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria! Sa wikang Ingles, ang tawag po rito ay “Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary”. Dumalaw si Maria kay Elisabet para maghatid ng Mabuting Balita at maglingkod sa kanya. Sa kanyang sinapupunan ay dala-dala niya si Hesus na Salita ng Diyos na nagkatawang-Tao. Sa kabila nito, hindi kailanman iniangat ni Maria ang sarili bilang ina ng Mesiyas. Hindi ito naging tungkol sa kanya kundi tungkol sa kabutihan ng Diyos sa kanya at sa ating lahat dahil sa wakas, matutupad ang Kanyang planong pagliligtas.

Ang totoo’y mahirap tanggapin ang isang tawag mula sa Diyos subalit ito’y buong pusong pinanindigan ni Maria. Ang maraming bundok na kanyang tinahak para lamang makarating kina Elisabet ay isang patunay na handa ang Mahal na Ina para harapin ang anumang pagsubok para sa kanyang bokasyon na pagiging Ina ng Diyos at Ina nating lahat. Natupad nga niya ito at ginagampanan pa rin hanggang ngayon kahit siya ay kasama na ni Hesus sa Langit.
Ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang kababaang-loob. Hindi niya iniisip na ang lakas ay mula sa kanya ngunit ito’y galing sa Diyos kaya hindi ito nauubos.

Alam niya na ang nagpapakababa ang siyang iniaangat ng Panginoon. “Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, At itinaas ang mga nasa abang kalagayan.” Ito ang nakasulat sa Awit ni Maria o ang “Magnificat” na nasa ating ebanghelyo ngayon.
Kaya kung gusto nating maging dakila sa Kaharian ng Diyos, maging mababa tayo gaya ni Maria at kalimutan ang sarili. Kapag inuna natin ang Diyos, saka natin mahahanap ang ating sarili sapagkat tayo’y likha Niya at mula sa Kanya. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nauubos. Walang mabuting maidudulot ang pagiging mayabang at makasarili sapagkat kapag tayo ay nagbigay ng sarili gaya ni Maria, tiyak dito tayo magkakaroon ng ganap at payapang buhay na may tunay na kakontentuhan. Mahirap man ang daan sa pagiging mabuti, ito ang tamang gawin para sa ating kaluluwa at sa mundo, sa mga susunod pang henerasyon.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Maria, aming ina, ipanalangin mo po kami. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?