Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-aalaga ng Tupa”

 

 

 

 

 

 

Mayo 21 2021. Biyernes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Friday of the Seventh Week of Easter (White).

or mass of St. Christopher Magallanes, Priest, and Companions, Martyrs (Red)
or mass of St. Eugene de Mazenod, Bishop (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 25, 13b-21
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. “Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo,” wika niya. “Nang ako’y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Judio at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig, at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal.

Kaya’t nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon; kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya nama’y hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangala’y Hesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya’y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito kaya’t tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa Emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya’t pinabantayan ko siya upang ipadala sa Emperador.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab
Panginoo’y may luklukang
matatag sa kalangitan.

MABUTING BALITA
Juan 21, 15-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang muling napakita si Hesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Hesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?” “Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo,” tugon niya. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga batang tupa.” Muli siyang tinanong ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?” Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo.” Ani Hesus, “Pangalagaan mo ang aking mga tupa.” Pangatlong ulit na tinanong siya ni Hesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?”

Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siya tinanong: “Iniibig mo ba ako?” At sumagot siya, “Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay; nalalaman ninyong iniibig ko kayo.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo: noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayo’y mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Bakit nagtatanong si Jesus? Alam naman Niya ang lahat ng bagay. Ginawa Niya ito upang tuluyang mabura maging sa diwa ni Pedro ang pagtatatwa niya ng tatlong beses kay Jesus. Para tuluyang mabanggit sa kanyang wala na itong lahat. Makakapagsimula siyang muli at ang panibagong simula na ito ay ang pagtatalaga sa kanya ng mahalagang misyon na ito ukol sa pangangalaga ng tupa ni Jesus. Ang mga tupa na ito ay tayo, ang buong Simbahan na nananatiling nakatatag simula noong mga panahon na iyon hanggang ngayon.

Bagamat napakarami nating mga kaaway, nandito pa rin tayo. Subalit ang tawag na ito ay hindi lamang para kay San Pedro na kauna-unahang Santo Papa subalit para sa ating lahat. Ano ang ginagawa at dapat nating gawin sa isa’t isa? Ang magpakain hindi lang literal kung hindi ng Salita ng Diyos. Ipahayag natin ito sa ibang tao mula sa ating kaanak. Paano natin ito magagawa kung tayo mismo ay hindi nakikinig? Kung gayo, makinig tayo sa Salita ng Diyos at magnilay.

Ikalawa, sa ating mga nasasakupan, pangalagaan silang mabuti. Maging mabuting Kristiyano, sa isip, salita at sa gawa. Upang makilala si Jesus ng ibang tao sa pamamagitan ng ating kabutihan. Ikatlo, magsakripisyo tayo para sa mabuti. Humanda tayong maghirap, para sa kapakanan ng iba. Sa lahat ng ito, ang mahalaga ay ang pusong nagmamahal sa bawat gawa natin, maliit man o malaki sa mata ng iba. Ang Diyos ay tinitingnan ang loob ng ating puso kung may pag-ibig ba sa bawat kilos, isip, at salita. Pag-ibig ang mahalaga at ang tinitimbang ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.