Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-akyat ni Jesus sa Langit”

Mayo 16, 2021. Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Solemnity of the Ascension of the Lord (White).

Catholic Communication’s Sunday
World Communications Day.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 1-11
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Mahal na Teofilo:
Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya’y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng apatnapung araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya’y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila:

“Huwag muna kayang aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo.”
Kaya’t nang magkasama-sama si Hesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, “Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?” Sumagot siya, “Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Pagkasabi nito, siya’y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya; at natakpan siya ng ulap.

Habang sila’y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. “Mga taga-Galilea,” sabi nila, “Bakit kayo narito’t nakatingala sa langit? Itong si Hesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9
Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.
o kaya: Aleluya!

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 17-23
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa kanya. Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya.

Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya’t nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng Simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspuspos sa lahat-lahat.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 16, 15-20
Ang wakas ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon: Napakita si Hesus sa Labing-isa alagad at sinabi sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan: sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika; sila’y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason; at gagaling ang mga maysakit na mapatungan ng kanilang kamay.”

Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit, at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang Salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala, na ipinagkaloob niya sa kanila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ng Pag-akyat ng Panginoong Jesus sa langit! Hindi nagtatapos ang lahat sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa halip, pasimula pa lamang ang misyon ng mga alagad na atin ding misyon. Hindi lamang sa mga alagad ito sinabi ni Jesus kung hindi sa ating lahat na taga-sunod ni Jesus. Ano ang iyong misyon? Mayroon tayong misyon sa ating pamilya subalit mayroon din tayong higit na mas malaking misyon para sa ating espiritwal na pamilya sa Diyos – sa mga mahihirap at kapus-palad ngayon. Sila rin ay ating pamilya.

Ang Mabuting Balita ay maaring maipahayag hindi lang sa salita kung hindi lalung lalo na sa gawa. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa Ngalan ng Diyos, napaparangalan natin Siya at naipapahayag ang Mabuting Balita ng Panginoon. Kung tayo ay nagsasalita ng mabuti, mga salitang nagbibigay buhay at pag-asa bilang mga Kristiyano, tayo ay nagpapahayag ng Salita ng Diyos. Kung tayo ay nagpapatawad, ganoon din. Sapagkat anuman ang ating gawin bilang Kristiyano ay repleksyon ni Jesus na Siyang ating dinadala. Ang pagsunod natin sa Kanya ay ang pagdala kay Cristo sa ating buhay patungo sa ibang tao.

Kumusta ba ang iyong mga gawain sa buhay? Kumusta ang iyong mga iniisip at sinasabi lalo sa social media? Nakakapagpahayag ba tayo ng Mabuting Balita? O isa rin tayo sa mga hindi nag-aatubili magsabi ng masasakit o masasamang salita, panghuhusga, nang-aaway atbp., at hindi umuurong makipagbangayan sa iba? Saan sa buhay natin ang pagiging Kristiyano? Saan ang puwang sa ating buhay ng kautusan o huling bilin ng ating Panginoong Jesu Cristo? Panahon na upang magnilay sa ating mga gawain, kilos, isip o salita.

Sumunod tayo sa bilin ng Diyos. Gawin natin itong misyon sa buhay anuman ang ating estado sa buhay. Nang tayo rin ay makasunod kay Jesus sa langit.

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.