Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-asa at Liwanag ni Hesus”

Abril 2, 2024. Martes sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuha.

MABUTING BALITA
Juan 20, 11-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Maria’y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Hesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Ale, bakit kayo umiiyak?” Sumagot siya, “Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan dinala.” Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Hesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Hesus iyon. Tinanong siya ni Hesus, “Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?”

Akala ni Maria’y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko.” “Maria!” ani Hesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” – ibig sabihi’y “Guro.” “Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama,” wika ni Hesus. “Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena’y pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon!” At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Easter Tuesday po sa ating lahat! Nasa ikatlong araw pa lang po tayo ng 50 araw ng pagdiriwang ng Easter Season. Ngayon po ay natunghayan natin si Maria na umiiyak sa labas ng libingan ni Hesus. Akala niya’y nanatiling patay ang Panginoon pero buhay Siya. Sa sobrang iyak niya, hindi niya nakilala si Hesus. Sa maraming mga bagay o pagkakataon, sa sobrang lungkot natin ay hindi rin natin masyadong makita si Hesus kahit Siya’y naroroon.

Kapag tayo’y nasa dilim, ang pakiramdam natin ay malayo Siya dahil hindi natin mabuksan ang ating mga mata. Sa kabila nito, tinatawag pa rin tayo ng Diyos sa ating pangalan kung paano Niyang tinawag si Maria Magdalena. Ang pagtawag na ito ay simbolo ng pagkakakilala sa atin ng Diyos.

Kilala Niya tayo at alam Niya ang ating mga pangangailangan. Kung tatawag tayo sa Kanya, at sasabihin natin kung ano ang ating mithiin, hindi Niya tayo tatanggihan. Bagkus, sasamahan pa Niya tayo maging sa paghihintay. May dahilan ang Diyos kung minsan, kailangan nating maghintay at subukin ang pananalig bago makuha ang ating hinihiling. Hindi sapat na makuha lamang natin ang pinagdarasal.

Gusto ng Diyos na makita at makilala natin Siyang kumikilos sa mga bagay upang lalo tayong mapalapit sa Kanya dahil ang pananalangin ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Mahalaga na matagpuan natin Siya sa lahat ng bagay, hindi ang basta makuha lamang natin ang gusto natin. Dahil sa lahat ng iyan, ang Diyos ang nagpupuno ng puwang sa ating puso, hindi ang kung ano pa man na bagay sa mundo. Makita nawa natin ang Hesus na Muling Nabuhay at laging umasa sa Liwanag na taglay Niya sa ating buhay. Lagi nawa nating Siyang makita kahit tayo’y tila nasa dilim at nawawala dahil sa mga kabi’t kabilang pagsubok sa ating buhay.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?