Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-ibig ni Jesus”

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunyo 11, 2021. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus (White)
Day of Prayer for the Sanctification of Priests.

UNANG PAGBASA
Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Egipto.
Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, kinalong ko siya; subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila.
Pinatnubayan ko sila nang buong pagmamalasakit at pagmamahal; ang katulad ko’y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila’y mapakain.

Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa.
Hindi ko ipadarama ang bigay ng aking poot.
Hindi ko na muling sisirain ang Efraim; sapagkat ako’y Diyos at hindi tao, ang Banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6
May galak tayong sumalok
sa batis ng Manunubos.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 3, 8-12. 14-19
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunma’y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito: ipahayag sa mga Hentil ang Mabuting Balita tungkol sa masagana at di-malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo, at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito’y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba’t ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Hesus na ating Panginoon.

Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makalalapit tayo sa Diyos nang panatag ang loob.
Dahil dito, ako’y naninikluhod sa Ama, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espirituwal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nawa’y manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At nawa’y makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 19, 31-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noo’y Araw ng Paghahanda, at ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang Araw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay Pilato na ipabali ninto ang mga binti ng mga ipinako sa krus, at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Hesus. Ngunit pagdating nila kay Hesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti.

Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Hesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo — tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya – upang kayo’y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, “Walang mababali isa man sa kanyang mga buto.” At sinabi naman ng ibang bahagi ng Kasulatan, “Pagmamasdan nila ang kanilang inulos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang Mapagpalang Dakilang Kapistahan po ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus! Happy and Blessed Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus! Madalas nating makita ang larawan na ito kahit saan. Nasa mga gate pa nga ng mga bahay na madadaanan. Subalit tayo ba ay tumitigil pa paminsan-minsan upang pagnilayan ang Kabanal-banalang Puso ni Jesus? Ito ay nagsasabi ng walang hanggang pag-ibig ni Jesus. Walang hanggan, ibig sabihin ay walang limitasyon. Na kahit pa paulit-ulit tayong nagkakasala, mas gusto ng Diyos na tiisin itong lahat, at ginawa nga Niya hanggang pagkamatay, upang mapunta pa rin tayo sa Kanya sa kabila ng ating pagkamakasalanan.

Tayo lamang ang ayaw maniwala at lumapit upang magsisi at magbagong buhay. Tutulungan tayo ng Diyos. Kaugnay ng Kanyang pag-ibig ang hindi rin nauubos na awa ng Diyos. Noong dumanak ang dugo at tubig mula sa Kanyang puso habang nakabayubay sa Krus, dumanak din ang ‘di nauubos na awa ng Diyos. Ito ang kilala natin sa tawag na “Divine Mercy” sa ngayon. Kaya naman ngayong Pista ng Kamahal-mahalang Puso ni Jesus, pag-isipan nating humingi ng tawad sa Diyos. Mahal Niya tayo sa kabila ng pagkamakasalanan at gusto Niya na maitama natin ang mga ito.

Mangumpisal tayo kung sobrang tagal na nating hindi nakakapagkumpisal. Doon makakatagpo tayo ng napakaraming grasya sapagkat maibabalik ang ating puso sa Kanya, malilinis ito at magiging masigla upang sumunod sa Diyos at mas makita Siya sa lahat ng bagay. Sa ating puso nananahan si Jesus kaya dapat natin itong panatilihing malinis para sa Kanya upang mas makaisa natin Siya araw-araw. Sa ating pananalangin ay mas madali natin Siyang makausap dahil wala na ang mga duming humaharang sa atin na makita Siya at madama.

Dumulog tayo sa Puso ni Jesus, nang buong pagpapakumbaba sa Panginoon sapagkat ito ang Kanyang ibig. Siya ang magtataas sa atin at magdadala sa atin ng kapayapaang hindi maagaw sa atin, at ligaya na nagtatagal – gantimpala dito sa mundo at lalo sa langit. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.