Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbabago ng Puso”

Pebrero 9, 2024. Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon.

MABUTING BALITA
Marcos 7, 31-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pagbalik ni Hesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon, at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Hesus sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Hesus sa langit at nagbuntong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!”

At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na nang malinaw. Sinabi ni Hesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman; ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila’y lubhang nanggilalas, at ang wika, “Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa! Nakaririnig na ang bingi, at nakapagsasalita ang pipi!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Ang lalaking bingi at utal ay pinagaling ni Hesus. Hindi man lahat tayo ay hindi nakaririnig o utal ay mayroon tayong kailangang espirituwal na hilom mula sa Diyos. Maari tayong maging bingi sa espirituwal na paraan kung iniisip na nating alam natin ang lahat sa pananampalataya at ayaw na nating makinig. Kapag tila nagsasawa na tayo sa mga ebanghelyo dahil paulit-ulit daw ay nagiging mga bingi na tayo.

Ang ebanghelyo ng Diyos ay buhay. Kahit ilang beses natin itong pakinggan at basahin, laging may bagong mensahe ang Diyos para sa atin. Kung iniisip nating alam na natin ang lahat, dito tayo nagkakamali.

Kailangang sikapin nating laging makinig sa Diyos. Kailangang labanan natin ang ating pagkabingi sa epirituwal na paraan. Tanging pananalangin, pagkukumpisal at pagdalo sa Banal na Misa ang makakaalis sa atin sa pagkabingi na ito upang marinig ang tinig ng Diyos. Mayroon Siyang sinasabi sa tuwing tayo ay nananalangin. Mayroon lagi Siyang bagong mensahe sa tuwing nagbabasa at nakikinig tayo ng Kanyang Salita. Handa ba tayong makinig o sanay na tayong puro tayo ang nagsasalita sa pananalangin?

Simulan natin ngayon na tuwing tayo ay nananalangin, bigyan natin ng oras ang Diyos na mangusap sa ating puso at makinig sa Kanya. Tiyak dito magsisimulang magbago ang ating buhay. Kapag natututo tayong makinig sa Diyos at baguhin ang ating buhay ayon sa Kanyang katuruan at salita.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?