Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbabahagi ng Liwanag”

Abril 10, 2021. Sabado sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Saturday within the Octave of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 13-21
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila’y kasamahan ni Hesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya’t pinalabas muna sa Sanedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. “Ano ang gagawin natin sa mga taong ito?” tanong nila. “Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito.” Kaya’t muli nilang ipinatawag sina Pedro, at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Hesus.

Subalit sumagot sina Pedro at Juan, “Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos: ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita’t narinig.” At sila’y binalaan nang lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao’y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 14-15. 16ab-18. 19-21
Pinupuri kita, D’yos ko, pagkat ako’y dininig mo.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 16, 9-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Hesus, siya’y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Hesus sa babaing ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Hesus, na noo’y nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Hesus at napakita sa kanya.
Siya’y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila ma’y hindi pinaniwalaan.

Pagkatapos, napakita siya sa Labing-isa samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya, at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya’y muling mabuhay. At sinabi ni Hesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang
Mabuting Balita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:
Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Happy Easter Saturday po sa ating lahat! Matatapos na ang oktaba ng Muling Pagkabuhay at bukas nga ay “Divine Mercy Sunday” na. Ngayon naman, natunghayan natin ang mga tagpo sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kilala bilang mas maiksi, simple subalit diretsong pagpapahayag ng mga nangyari. Kapansin-pansin ang pangangaral ni Jesus sa mga alagad dahil sa kawalan nila ng pananampalataya kay Jesus. Subalit sa kabila nito, binigyan pa rin sila ng misyon at sinabihang ipahayag ang Mabuting Balita. Mga kapatid, mula noon magpasahanggang ngayon, ang ibinilin noon ni Jesus sa Kanyang mga alagad ay Siya pa ring bilin sa atin ngayon. Ipangaral natin ang Mabuting Balita – sa salita man o sa gawa. Maghasik tayo ng kapayapaan, kabutihan at pag-asa saan man tayo magpunta, sino man ang ating kausap, maging lalo na sa pagpopost sa social media. Tanungin ang sarili, anong klaseng balita ba ang ibinabahagi ko sa iba, at sa aking news feed? Puro negatibo na lamang ba? Wala na ba akong maibahagi sa ibang makakapagpagaan ng loob nila?

Ito ang kailangan na kailangan natin ngayon, ang Mabuting Balita ng Panginoon. Ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Alam naman nating hindi mawawala ang problema ng mundo. Naririyan ang mga maganda at hindi kaaya-ayang mga balita. Subalit ang mahalaga ay alam natin saan ang ating “focus”. Higit pa sa anong balita ng mundo, ay ang Mabuting Balita ng Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti, magbigay kahit kaunti sa nangangailangan, magdasal para sa iba, magbigay ng pag-asa sa ating mga nakakausap at nakakasalamuha. Sa mga ganitong simpleng paraan, maipapahayag natin ang Salita ng Diyos at masusunod natin ang bilin ni Jesus sa atin sa ating sariling kakayanan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.