Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbibigay Mula sa Puso”

Mayo 7, 2021. Biyernes ng Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fifth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 22-31
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid: si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman:

“Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Siria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di-umano’y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya’t napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan: huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyus-diyusan, ng dugo, at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito, at mapapabuti kayo. Paalam.”

Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao’y nagalak dahil sa kanilang narinig.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 56, 8-9. 10-12
Sa gitna ng mga bansa
sabihing “D’yos ay Dakila!”
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 12-17
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayun, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Bakit tayo gumagawa at nagsasalita ng mabuti? Dahil ba sa atin sariling kakayanan? Kung ganito ang ating iniisip ay baka kailangan nating isentro pa sa Panginoon ang ating pag-iisip. Kaya tayo dapat lang na mahalin at gumawa ng mabuti sa kapwa ay dahil tayo ay minahal muna at binigyan ng Diyos. Nakatanggap na tayo kaya dapat din tayo magbigay. Hindi kailangan laging malaki o papantayan ang iba na may malaking kaya kung hindi sa sarili mong kaya, ayon sa ibinigay ng Diyos sa iyo. Diyos muna ang nagmahal at nagbigay sa atin kaya kaya rin nating magmahal at magbigay. Nakikita ba natin ito? O baka tila puro negatibo na lamang ang ating nakikita.

Kung bawat umaga at gabi paggising at bago matulog, pananalangin sa Diyos ang ating uunahin, magiging mas malinaw ang ating mata at makikita natin ang maraming biyaya na kaloob ng Panginoon at ang maraming bagay na maari nating ibigay sa kapwa dulot ng pag-ibig hindi lang pera kung hindi, lakas, oras, dasal at mabubuting salita na nagbibigay ng pag-asa. Lahat ito ay magbibigay buhay sa iba na mula sa pag-ibig natin sa Diyos at kapwa. Humiling tayo sa Panginoon ng liwanag makita lahat ng ito at nang tayo ay makatupad sa utos ng Panginoon na mag-ibigan tayo dahil tanging ito lang ang mahalaga sa lahat at madadala natin hanggang sa langit. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.