Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbibigay sa Kapwa”

Hulyo 21, 2021. Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

o kaya Paggunita kay San Lorenzo ng Brindisi,
pari at pantas ng Simbahan.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Wednesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)
Or Optional Memorial of St. Lawrence of Brindisi, Priest and Doctor of the Church (White).

UNANG PAGBASA
Exodo 16, 1-5. 9-15
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita, at ikalabinlima ng ikalawang buwan nang sila’y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita’y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, “Mabuti pa sana’y pinatay na kami ng Panginoon sa Egipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom.”
Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito’y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ikaanim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda.”

Sinabi ni Moises kay Aaron, “Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo.” Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon, sa gawi ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, “Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip-silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayo’y malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos.”
Nang magtakip-silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa’y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animo’y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, “Ano kaya ito?”
Sinabi ni Moises, “Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28
Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.
“May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may
tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Lahat tayo ay tinatawag na maging isang mabuting binhi. Bawat grasya, bawat pagpapala, bawat mabuting bagay na bigay ng Panginoon, nawa ito ay magkaroon din ng magagandang bunga sa atin. Paano ito mangyayari? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kapwa, sa pag-iisip ng ibang tao bago ang ating sarili. Dito tayo mamumunga nang masagana ng mabubuting binhi. Sapagkat tayo ay nakatanggap mula sa Diyos, tayo rin ay magtatanim ng mabubuting bagay sa ibang tao. Kahit pa gaano kasama ang mundo at ibang taong nakakasalamuha natin, ang mahalaga ay ituon natin ang pansin hindi sa kanilang kasalanan o kasamaan kung hindi sa magaganda at mabubuting bagay na magagawa pa natin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.