Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagbubuhat ng Krus”

Marso 28, 2021. Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon.

Palm Sunday of the Lord’s Passion (Red).
Alay Kapwa Sunday

Pumunta dito para sa buong pagbasa: https://www.facebook.com/1926549144236044/posts/3584050355152573/

(Ang Nasa Ibaba ay Maiksing Bahagi lamang mula sa Ebanghelyo)

MABUTING BALITA
Marcos 14, 1 – 15, 47
Ang Pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos

(…) Tuwing Pista ng Paskuwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo – sinuman ang hilingin sa kanya ng taong-bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barrabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay nang nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. “Ibig ba ninyong palayain ko ang Hari ng mga Judio?” tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Hesus. Ngunit ang mga tao’y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barrabas ang hilinging palayain. “Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong Hari ng mga Judio?” tanong uli ni Pilato. “Ipako sa krus!” sigaw ng mga tao. “Bakit, ano ba ang kasalanan niya?” ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, “Ipako siya sa krus!” Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas. Si Hesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus.(…)

Sumigaw nang malakas si Hesus at nalagutan ng hininga.

Dito luluhod ang tanan at sandaling mananahimik.

Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Hesus kaya’t sinabi niya, “Tunay ngang Anak ng Diyos ang taong ito!” Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo; kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina nina Santiagong bata, at Jose at Salome. Mula pa sa Galilea’y nagsisunod na sila at naglingkod kay Hesus. At naroon din ang iba pang babaing sumama kay Hesus sa Jerusalem.

Nang magtatakipsilim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanedrin; siya’y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng Paghahanda, o bisperas ng Araw ng Pamamahinga, naglakas-loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Hesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Hesus, kaya’t ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito’y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Hesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay.

Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Hesus.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo ng Palaspas! Ngayon ang simula ng Semana Santa o ang ating “Holy Week”. Ang pinakabanal na mga araw kung saan ginugunita ang pagpapakasakit ng Panginoon, ang Kanyang pagkamatay at pagkabuhay dahil sa lubos na pag-ibig para sa ating lahat. Kung wala Siya, wala tayong buhay. Ngunit kung ganito kaganda, kabuti at kaliwanag si Jesus, bakit Siya ipinapako? Bakit Siya ipinapatay? Ito ay nangyaring lahat upang tayo ay matubos sa kasalanan. Kung tayo lang, at wala si Cristo, kahit tayo ay mamatay, hindi natin maisasalba ang sarili.

Walang sinuman sa atin ang makakapasok sa langit. Ngunit dahil kay Jesus, makakamit natin ito kung sisikapin nating tumulad sa Kanya. Siya na walang sala ang makakapagtubos sa atin. Siya na may kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan. Kaya naman tayo ay maihahalintulad sa mga madla, na bagamat mainit ang pagtanggap kay Jesus bilang hari sa pamamagitan ng pagwagayway ng palaspas na simbulo ng tagumpay, sila rin ang nagpapako sa Krus at galit na galit sa Kanya. Sila ang sumigaw kay Pilato na ipako Siya sa Krus at patayin. Sila ang sumigaw at pinili ang magnanakaw kaysa kay Jesus. Ngunit naiisip ba natin na ganito rin tayo?

Tayong mga nananampalataya kay Jesus ang nagpako sa Kanya sa Krus dahil sa ating pagkakasala. Dahil sa mga ating pagkukulang, paghuhusga sa ating kapwa, hindi pagtulong sa iba at labis na pagmamahal sa sarili at sa yaman, pinapako natin si Jesus paulit-ulit at Siya ay hindi natin tunay na hinihirang bilang Hari. Dahil kung talagang sinasamba natin Siya at tinuturing na Hari ng ating mga buhay, Siya ang susundin natin. Ang Kanyang mabuting gawa, pagtulong sa maysakit, sa mahirap at nangangailangan. Ang Kanyang pagpapatawad sa iba, ang Kanyang kagandahang loob at mabubuting salita kahit pa Siya ay inuusig na.

Lahat ito ay pagsisikapan natin sapagkat sa Diyos ay walang imposible kahit mahirap. Subalit kung hindi natin ito nagagawa at iba ang nagagawa natin, aminin natin sa Kanya. Magbalik-loob tayo at magbagong buhay. Dahil nananabik Siya sa atin. Para sa atin ang Kanyang pagkamatay upang tayo ay magtagumpay laban sa makasariling puso na mayroon tayo, sa ating mahinang laman, sa diablo at sa mundo. Sana ay tanggapin natin ito at huwag sayangin. Magtiwala tayo para sa Kanyang walang hanggang awa para sa atin. Sana ay malaman natin ang tunay na kayamanan na ito na ipinapamana ni Jesus sa sinumang handang bumuhat din ng Kanyang Krus. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.