Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paghiling sa Diyos”

Mayo 11, 2024. Sabado sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

MABUTING BALITA
Juan 16, 23b-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad:

“Tandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko; humingi kayo, at kayo’y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan.
“Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo nang gayun; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama.

Sa araw na yao’y hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan; at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako’y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako’y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan; ngayo’y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Kapag tayo’y humihingi sa Diyos, hilingin natin ito sa Ngalan ni Hesus. Madalas nating makaligtaan na nakapamakapangyarihan ng Pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito rin ay sagrado at dapat na igalang sa abot ng ating makakaya. Nakalulungkot na madalas pa itong ginagamit bilang “expression” sa pananalita. Isang bagay na dapat nang matigil hanggang ngayon ang paggamit ng “sus”, o “susmaryosep” dahil nawawala ang paggalang sa pangalan ng ating Panginoon, pati sa ngalan nina Maria at Jose.

Tatawagin lamang dapat natin ang Kanyang Ngalan nang may bukal sa pusong pagsusumamo sa Kanya, kapag talagang gusto natin Siyang makausap, at sinasambit dapat natin ang pangalan ng Diyos nang may pananampalataya. Ang paglapastangan sa Kanyang Ngalan ay isang kasalanang mapapatawad naman sa sakramento ng pagkukumpisal.

Sa pananalangin naman, hindi talaga maaring lahat ng gusto natin ay masusunod dahil hindi rin lahat ng iniisip nating tama ay tama, o ang mga iniisip nating makakabuti sa atin ay totoong makabubuti. Sa pananalangin natin, matuto tayong magtiwala sa Diyos at ipaubaya sa Kanya ang kahihinatnan ng ating hinihiling. Siya ang pinakanakakaalam ng kung ano ang mainam para sa atin. Kung hindi man natin makuha ang mismong hinihiling natin, asahan natin nang walang palya, na ang ibibigay ng Diyos sa atin ay higit pa sa ating hiningi.

Sumunod tayo sa Kanyang kalooban, magpatawad, at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, gumawa tayo ng mabuti, magsalita at mag-isip lagi ng mabuti para walang humarang sa mga biyayang ibubuhos sa atin ng Diyos.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Gddgvbbbgvgggg

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?