Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF News

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagiging Banal”

Nobyembre 3, 2023. Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

o kaya Paggunita kay San Martin de Porres, namanata sa Diyos

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Hesus ang isang taong namamanas. Kaya’t tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa Kautusan, “Naaayon ba sa Kautusan ang magpagaling sa Araw ng Pamamahinga o hindi?” Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Hesus ang maysakit, pinagaling saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, “Kung kayo’y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit Araw ng Pamamahinga?” At hindi sila nakasagot sa tanong na ito.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Mapagpalang paggunita po kay San Martin de Porres! Ang tungkol sa kanya ay mababasa matapos ang pagninilay na ito. Pinagmamasdan nilang mabuti ang mga kilos ni Hesus. Nag-aabang sila na Siya ay magkamali upang madiin Siya sa matinding pagkakasala gaya ng nasa isip nila. Ilang beses kaya tayong naging mabilis maghusga nang hindi sinusuri muna ang mga bagay ni pinagdarasal?
Kailangang tayo ay maging maingat na huwag agad mag-isip ng kahit anong hatol o konklusyon. Lahat ito ay alam ng Diyos. Sa halip, matuto tayong tumingin sa ating mga puso at alamin kung ano ang talagang nararamdaman natin.

Minsan ang masamang isip ay nagmumula sa damdamin kagaya ng mga Pariseo at eskriba na puno ng inggit kay Hesus. Dahil dito, ang dami nilang naiisip na masama tungkol sa Panginoon. Kung ganito, mas mainam na manalangin at itaas sa Diyos ang ating nararamdaman. Aminin natin ito sa Kanya at hilinging tanggalin mula sa atin. Anumang masamang isip at negatibong pakiramdam ay hindi kaloob ng Diyos na manatili sa atin. Ito ay sa demonyo. Ang pananalangin, sakramento ng kumpisal at Banal na Misa ang makakatulong sa ating magapi ang mga ito.

Tingnan kung ano ang ganti ni Hesus sa mga tumutuligsa sa Kanya. Hindi ba’t kabutihan? Hindi Siya nagbitaw ng kahit anong salitang masasakit dulot ng galit o pagmamalaki dahil wala Siya nito sa Kanyang kalooban. Siya ay nagpatuloy lamang sa pagpapagaling ng maysakit. Tinuloy lang Niya ang paggawa ng mabuti sa kabila ng galit na natatanggap bagamat wala Siyang sala. Ang pagiging Kristiyano ay pagtulad kay Hesus sa ganitong paraan. Hindi natin kailangan ng papuri ni pamimintas ng iba. Ang tanging mahalaga lang para sa taong gustong sumunod sa Diyos ay ang gawin ang mabuti at nararapat. Hindi man pasalamatan, parangalan o papurihan, hindi na ito mahalaga.

Ang importante lang sa kanya ay ang kalooban ng Diyos at ang paniniwalang ito ang magdadala sa kanya sa Kanyang Kaharian. Kasama rito ang pusong mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang trato o sinasabi sa atin. Sa ganitong paraan, kakaawaan din tayo ng Diyos at magiging tunay Niyang mga anak dahil tayo ay naging mapagpatawad tulad Niya.
Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen.

Patuloy po nating ipanalangin ang mga kaluluwa sa purgatoryo ngayong buwan ng Nobyembre:

V. Kapayapaan kailan man ang igawad ng Maykapal sa yumaong ating mahal.
R. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan.
Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. +

Basahin ang tungkol kay San Martin de Porres: https://www.ourparishpriest.com/2023/11/saints-of-november-san-martin-de-porres-namanata-sa-diyos/

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?