Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagiging Traydor ni Hudas”

 

Marso 27, 2024. Miyerkules Santo.

MABUTING BALITA
Mateo 26, 14-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Si Judas Iscariote, isa sa Labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Hesus?” tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng tatlumpung salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Hesus.
Dumating ang unang araw ng Kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. Lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng Hapunang Pampaskuwa?” Sumagot siya, “Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito.

Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng Guro: ‘Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko’y sa bahay mo kakain ng Hapunang Pampaskuwa.’” Sinunod ng mga alagad ang utos ni Hesus, at inihanda nila ang Hapunang Pampaskuwa.

Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Hesus, kasama ang labindalawang alagad. Samantalang sila’y kumakain, nangusap si Hesus, “Sinasabi ko: isa sa inyo ang magkakanulo sa akin.” Nanlumo ang mga alagad, at isa’t isa’y nagtanong sa kanya, “Ako po ba, Panginoon?” Sumagot siya, “Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang Anak ng Tao, ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya! Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon.” Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, “Guro, ako po ba?” Sumagot si Hesus, “Ikaw na ang nagsabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Ngayon ay tinatawag na “Spy Wednesday”. Makikita natin sa ebanghelyo kung paano ipinagkanulo ni Hudas si Hesus. Simula ng pagkakataong ito, hindi na matatanggal na kapag binabanggit ang pangalang Hudas Iskariote ay nakakabit ang pagkakanulo niya kay Hesus. Masakit na masakit ang pangyayari na ang malapit sa iyo ang maging dahilan pa ng ikapapahamak mo. Ganito ang ginawa ni Hudas at ganito rin ang ating ginagawa tuwing tayo’y nagkakasala sa Diyos.
Alam naman madalas o minsan kung mayroon nang mali dahil lahat tayo ay mayroong konsiyensiya. Tulad ng kung paanong nalalaman ni Hudas Iskariote ang nasa sa loob niya na masama. Kaya nga napatanong siya kay Hesus kung siya ba ang tinutukoy na magkakanulo sa Kanya.

Alam na natin kung ano ang tama o mali subalit pinipili pa rin nating makasakit minsan ng kapwa. Nawa’y humingi tayo ng tulong sa Diyos kung paano makikita ang nasa loob natin na kasalanan, pagtatago, pagkukubli at pagsisinungaling. Ganito ang nangyari kay Hudas Iskariote na nagtulak sa kanyang maging traydor. Hindi siya naging totoo sa sarili, kay Hesus at sa mga ginagawa niyang pagsisilbi. Ninais niyang itago ang sentimiyento niyang negatibo kaya ito ang lumago at hindi ang pagmamahal. Pinilit niyang umayon si Hesus sa kanyang pamantayan at inaasahan.

Gusto niya ng makamundong paghahari ni Hesus, subalit hindi ito ang gusto ng Diyos. Ang paraan Niya’y para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ng Krus. Hindi ito tanggap ni Hudas kaya siya ay naging traydor. Gusto niyang masunod ang sarili. Ganito rin tayo kung sarili na lang ang sinusunod natin, kaya humingi tayo ng kapatawaran mula sa Diyos. Magkumpisal tayo at dumalo sa Banal na Misa. Kung iniwan si Hesus ng mga taong pinagkatiwalaan Niya, ipagdasal nating ang tularan natin ay mga taong nanatili sa Kanya kahit pa hanggang kamatayan sa Krus. Manatili po nawa tayo sa Diyos sa gitna ng maraming pagsubok sa ating buhay.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?