Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagiging Tunay na Mayaman”

 

 

 

 

Mayo 27, 2024. Lunes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon
o kaya Paggunita kay San Agustin ng Kanterberi, obispo

MABUTING BALITA
Marcos 10, 17-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nang paalis na si Hesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, “Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, “Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos: ‘Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi; huwag kang magdadaya; igalang mo ang iyong ama’t ina.’” “Guro,” sabi ng lalaki, “ang lahat po ng iya’y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata.” Magiliw siyang tiningnan ni Hesus, at sinabi sa kanya, “Isang bagay pa ang kulang sa iyo.

Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin.” Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis, sapagkat siya’y napakayaman.

Tiningnan ni Hesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, “Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos.” Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Hesus, “Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos! Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman.” Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya’t sila’y nagtanungan, “Kung gayo’y sino ang maliligtas?” Tinitigan sila ni Hesus at sinabi sa kanila, “Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Para sa isang taong mayaman, mas madaling mahalin ang kung ano ang mayroon siya kumpara sa isang walang wala. Mas madaling dumepende sa sariling taglay na yaman at kakayanan. Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, isa ang mayamang binata na ito sa mga malulungkot na umalis sapagkat hindi siya nakatugon kay Hesus. Inanyayahan siyang ipagbili ang lahat ng mayroon siya subalit hindi niya magawa dahil mahal niya ang yaman na ito sa mundo. Ang hindi niya nakikita na makikita lamang ng mata ng pananampalataya ay ang kayamanang maari nating ipunin sa langit dahil sa mga bagay na isinakripisyo natin dito sa Ngalan ng Panginoon at para sa Kanyang kaharian.

Hindi kasalanan ang maging isang mayaman subalit isang hamon na tanggalin mula sa puso ang sobra-sobrang pagmamahal dito. Kung magagawa ito ng isang mayaman at maipamimigay ang anumang kaya niya sa mahihirap ayon sa sarili niyang yaman, siya’y malapit sa kaharian ng Diyos. Maraming mga hari at reyna na naging santo dahil hindi sila nagpakasaya sa kung ano ang mayroon sila. Bagamat maari nilang makain ang lahat ng kanilang gustuhin, pinipiling mag-ayuno upang disiplinahin ang sarili.

Bagama’t maaring bilhin ang anumang gustong bilhin, hindi sila nagumon sa materyal na bagay at nakontento lammang sa kung ano ang kaialangan nila. Ito ang hamon sa atin ngayon, mayaman man o hindi, na sa lahat ng mga bagay na mayroon tayo, kaunti man o marami, maging malayo ang puso natin dito at huwag silang mahalin higit pa sa dapat, higit sa mga nangangailangan at higit sa Diyos. Ang kayamanan ay maaring maging instrumento ng kaligtasan kung gagamitin ito para sa iba, hindi para sa sarili. Kumuha lang tayo ng sapat, at mamuhay ng ayon sa sapat. Mas makilala natin ang Diyos na gustong makilala natin kung ang puso natin ay malaya at hindi nakatali sa pag-ibig sa mga bagay sa mundo.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?