Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagkabuhay Muli kay Jesus”

Abril 21, 2021. Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Wednesday of the Third Week of Easter (White).

or mass of St. Anselm. Bishop and Doctor of the Church

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 8, 1b-8
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Nagsimula nang araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa Simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban nama’y inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayun na lamang ang kanilang panangis.
Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang Simbahan: pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki’t maging babae.
Nangalat ang mga mananampalataya, at saanman sila makarating ay ipinangangaral nila ang Salita.

Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesias. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas; maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya’t nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a
Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 35-40
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.
“Ngunit sinabi ko na sa inyo: nakita na ninyo ako, gayunma’y hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako’y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban: huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama: ang lahat ng makakita at manalig sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila’y muli kong bubuhayin sa huling araw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ang pagkabuhay ni Jesus ay pag-asa para sa ating lahat na naniniwala sa Kanya. Sapagkat dahil sa tagumpay ni Jesus, tayo rin ay magtatagumpay at mabubuhay muli kung dadaanan natin ang Krus kasama Niya. Gaya ni Jesus, hindi natatapos ang ating buhay sa Krus o sa dusa. Sa lahat ng nananalig, ang lahat ng paghihirap ay may katapusan. At darating ang panahon kung saan tayo ay makakatamasa ng gantimpala sa ating paghihirap mula sa Diyos hindi man dito sa mundo kung hindi sa langit.

Kaya huwag nawa tayong mapagod gumawa ng mabuti. Kahit ang mundo ay patuloy sa paggawa ng masama o pagkakasala, sikapin nating mabuhay ng matuwid. At bagamat kahit na mahulog tayo at madapa, nariyan ang awa ng Diyos nag-aabang sa atin basta’t may kalooban tayo lagi tungo sa pagbabago kahit pa sa gitna ng ating mga kahinaan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.