Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagkakanulo kay Jesus”

 

 

 

 

 

Marso 31, 2021. Miyerkules Santo
Wednesday of Holy Week (Violet).

UNANG PAGBASA
Isaias 50, 4-9a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang Makapangyarihang Panginoon
ang nagturo sa akin ng sasabihin ko,
para tulungan ang mahihina.
Tuwing umaga’y
nananabik akong malaman
kung ano ang ituturo niya sa akin.
Binigyan niya ako ng pang-unawa,
hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya.
Hindi ako tumutol
nang bugbugin nila ako,
hindi ako kumibo
nang ako’y kanilang insultuhin.

Pinabayaan ko silang bunutin
ang buhok ko’t balbas,
gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.
Ang mga pagdustang ginawa nila’y
di ko pinapansin,
pagkat ang Makapangyarihang Panginoon
ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis
pagkat aking batid
na ang sarili ko’y di mapapahiya.
Ang Diyos ay malapit
at siya ang magpapatunay na wala akong sala.
May mangangahas bang maghabla sa akin?
Magharap kami sa hukuman,
at ilahad ang kanyang bintang.
Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 8-10. 21bkd-22. 31 at 33-34
Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.

MABUTING BALITA
Mateo 26, 14-25
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Si Judas Iscariote, isa sa Labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Hesus?” tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng tatlumpung salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Hesus.

Dumating ang unang araw ng Kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura. Lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng Hapunang Pampaskuwa?” Sumagot siya, “Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng Guro: ‘Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko’y sa bahay mo kakain ng Hapunang Pampaskuwa.’” Sinunod ng mga alagad ang utos ni Hesus, at inihanda nila ang Hapunang Pampaskuwa.

Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Hesus, kasama ang labindalawang alagad. Samantalang sila’y kumakain, nangusap si Hesus, “Sinasabi ko: isa sa inyo ang mga magkakanulo sa akin.” Nanlumo ang mga alagad, at isa’t isa’y nagtanong sa kanya, “Ako po ba, Panginoon?” Sumagot siya, “Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang Anak ng Tao, ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya! Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon.” Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, “Guro, ako po ba?” Sumagot si Hesus, “Ikaw na ang nagsabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules Santo po sa ating lahat! Ang Panginoon ay ipagkakanulo ng kaibigang malapit sa Kanya. Nakasama Niya saan man magpunta. Tinuruan at minahal Niya ito. Ngunit bakit sa dami ng ginawa ni Jesus na mabuti ay ganoon pa rin ang nangyari? Tandaan, ang kasalanan na mabigat ay hindi isang bagsak nangyayari. Bago pa man ang isang mortal na kasalanan ay marami munang nagawa na maliliit na hindi pinapansin at hinahayan lamang. Kaya tayo mga kapatid, maging masusi tayo sa ating sarili. Huwag nating hayaang ang mga maliliit na pagkakamali ay manatiling mali.

Sa halip, sikapin nating gawin ang tama para maiwasang magkaroon ng malaking pagkakamali. Napakasakit ng naramdaman ng ating Panginoon. Kaya nasabi Niya ang mga bagay na iyon. Kung naranasan na nating masaktan ng ating minahal, malalaman natin kahit kaunti kung gaano kasakit sa Panginoon ang nangyari. Ialay natin ang ating sugat na ito sa ating Panginoon. Hindi iba si Jesus sa paghihirap dahil napagdaanan Niya itong lahat. Ialay natin ang parehong mga sakit at sugat natin sa Kanya sa panalangin at umasang hihilumin tayo ng Panginoon. Maging mabuti lamang tayo at magpatawad sa tulong ng Diyos. Amen.

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.