Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paglilinis ng Puso”

 

 

 

 

Pebrero 7, 2024. Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon.

MABUTING BALITA
Marcos 7, 14-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila, “Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin! Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig.”
Iniwan ni Hesus ang mga tao; at nang makapasok na sa bahay, siya’y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. “Kayo man ba’y wala ring pang-unawa?” tugon ni Hesus.

“Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi.” Sa pagsasabi nito’y para nang ipinahayag ni Hesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita: “Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob – sa puso ng tao – nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang-puri, kapalaluan, at kahangalan.

Ang lahat ng ito’y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Mahalaga ang puso sapagkat dito nagmumula ang lahat ng bagay. Mahalaga rin ang isip natin at dapat itong bantayan dahil hindi lahat ng pumapasok dito ay galing sa Diyos. Kapag negatibo, at nakakaistorbo ng puso, magsuri na tayo dahil baka ito ay mga kasinungalingang mula sa diablo. Magdasal tayo upang humingi ng kaliwanagan mula sa Diyos.

Kapag ang isang bagay naman ay galing sa Diyos, ito ay tama, mabuti at hindi makasalanan. Payapa at nagtatagal ang kapayapaang ito para sa atin at inilalapit lagi tayo sa Diyos. Maging mapanuri nawa tayo sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas gaya ng tao subalit Siya ay tumitingin sa loob.
Totoong ipinanganak tayong mga makasalanan subalit hindi ibig sabihin nito na wala na tayong laban dito. Dapat labanan natin ito at ang mga sandata natin unang una ay ang mga Banal na Sakramento ng Simbahan tulad ng pagkukumpisal at Banal na Misa. Samahan natin ng taimtim na pananalangin sa Diyos hindi lamang upang humiling ngunit upang bumuo ng tunay na relasyon sa Kanya bilang ating Ama.

May magagawa tayo para maging malinis ang ating mga puso kung gugustuhin natin. Buksan natin ito sa mga gusto ng Diyos na gawin natin at simulan natin sa simbahan. Tiyak, mas magiging kaaya-aya tayo sa Diyos bagamat maraming pagsubok at tukso sa paligid. Ang Diyos ang magbibigay ng kapangyarihan upang malabanan at mapagtagumpayan ang mga tukso at negatibo sa buhay.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Avatar

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?