Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapala ng Diyos”

Mayo 25, 2021. Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Tuesday of the Eighth Week in Ordinary Time (Green)
or Memorial of St. Bede, Priest and Doctor of the Church (White).

or Memorial of St. Gregory VII, Pope (White)
or Memorial of St. Mary Magdalene of Pazzi, Virgin (White).

UNANG PAGBASA
Sirak 35, 1-15
Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Parang nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa Kautusan:

Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan;
ang tumatanaw ng utang-na-loob ay para nang naghandog ng mainam na harina,
at ang nagkakawanggawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat.
Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon,
mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad-puri para sa iyong sala.
Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman,
sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng Kautusan.

Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog,
ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailanlang hanggang sa luklukan ng Kataas-taasan.
Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa kanya,
ito’y isang alaala na hindi niya malilimutan.
Paranglan mo ang Panginoon nang buong katapatan,
at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa kanya.

Ialay mo ang iyong handog nang may ngiti sa mga labi,
at magbigay ka ng ikapu nang may galak sa puso.
Maghandog ka sa Panginoon nang ubos-kaya,
maging bukas-palad ka sa kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo.
Ang Panginoon ay masaganang gumanti,
gagantihan ka niya nang pitong ibayo.
Huwag mong susuhulan ang Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol,
huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan.
Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, wala siyang itinatanging sinuman.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 5-6. 7-8. 14 at 23
Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

MABUTING BALITA
Marcos 10, 28-31
Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Hesus, “Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami’y sumunod sa inyo.” Sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: ang sinumang mag-iwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa Mabuting Balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito – mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa – ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:
.
Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Huwag mag-alinlangan na magbigay sa Diyos. Sapagkat kahit mahirap at walang kasiguraduhan ang daan patungo sa Kanya at kasama Niya ay napakalaki ng gantimpala ng ating Panginoon. Hindi ito mapapantayan ng kahit ano at kahit sino. Higit pa rito, ang gantimpala ng Diyos ay hindi lamang dito sa mundo, kung hindi sa kabilang buhay at ito ay walang katapusan. Kaya sa tuwing may sinasabi ang Diyos na gawin natin, huwag tayong matakot. Magtiwala lamang tayo sapagkat Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng bagay – lakas, oras, materyal na kakailanganin at marami pang iba.

Mag-oo lamang tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sapagkat hindi gaya ng tao ang Diyos. Ang Diyos ay tumutupad sa Kanyang pangako. Totoo sa Kanyang sinasabi. Hindi nagsisinungaling sapagkat Siya ang Katotohanan. Kung hindi tayo makapagtiwala nang lubos sa tao, pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Hindi tayo mabibigo sa Kanya. Ibukas natin ang ating palad, Siya ang magpupuno nito. Siksik, liglig at umapaaw. Walang hanggan ang pagpapala ng Diyos sa mga lakas loob na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya, sa pagsisilbi sa Kanya at sa kapwa taong lubos na nangangailangan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.