Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapala ng Diyos”

 

 

 

 

 

 

Abril 19, 2021. Lunes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Monday of the Third Week of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 8-15
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga Pinalaya, na binubuo ng mga Judiong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya’t lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito:

“Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos.” Sa gayo’y naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya’y sinunggaban nila at iniharap sa Sanedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. “Ang taong ito,” wika nila, “ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na Templo at sa Kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang Templo’y gigibain nitong Hesus na taga-Nazaret na ito, at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises.” Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanedrin, at nakita nila na ang kanyang mukha’y parang mukha ng anghel.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 23-24. 26-27. 29-30
Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 22-29
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Hesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Hesus, ni ang kanyang mga alagad, sila’y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Hesus.

Nakita nila si Hesus sa ibayo ng lawa, at kanilang tinanong, “Rabi, kailan pa kayo rito?” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama.” Kaya’t siya’y tinanong nila, “Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?” “Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos: manalig kayo sa sinugo niya,” tugon ni Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Ang mga tao noon ay hinahanap si Jesus dahil sila ay gutom at pinakain Niya. Subalit noong napapansin ni Jesus na sumusunod sila kahit saan Siya magpunta, alam Niyang higit ang dahilan na ukol sa kanilang pangangailangan kaysa sa espiritwal. Minsan mayroon din sa atin na ganito. Ano ba ang gusto natin sa Diyos? Tuwing natutuwa tayo sa Kanya, gusto nating lumapit at kumapit. Subalit kung hindi pabor sa atin, ayaw na nating sumunod, nagtatampo na tayo at tumatalikod na. Ganito lang ba kababaw ang tingin natin sa Diyos? Tao ang nagsisilbi sa Diyos at hindi ang Diyos.

Subalit kahit ganito, kung nakikita lamang natin ang lawak ng Kanyang biyaya at grasya sa atin, ang bawat ginagawa Niya mula sa maliit at malaki, hindi tayo magdududa. Binibigay ng Diyos sa atin lahat kung nananampalataya lamang tayo nang walang alinlangan. Kaya ugaliin nating magpasalamat sa Diyos sa hirap man o sa ginhawa at kahit tila walang nangyayari sa buhay natin. Magtiwala tayo at kumapit kahit parang ang labo na ng nangyayari sapagkat dito tayo lalago at mas titibay.

Sumunod tayo kay Jesus na Siyang Tinapay ng Buhay hindi lang dahil nabibigyan tayo ng tinapay at makakain, kung hindi dahil Siya mismo ang ating kakanin sa Banal na Eukaristiya, bilang ating daan sa buhay na walang hanggan. Kung maniniwala lang tayo sa katotohanan na bagamat kailangan ng tao ang tinapay, higit nating mas kailangan si Jesus na Tinapay ng Buhay na magpupuno ng lahat ng ating pangangailangan – espiritwal, materyal, atbp. Sapagkat sa Kanya nanggagaling ang grasya. Dapat lang na higit nating mahalin ang Siyang Tagapagbigay ng regalo, ang Bukal ng grasya – ang Panginoon, kaysa sa mga magagandang bagay na Kanyang ibinibigay sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.