Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapatawad ni Hesus”

Marso 26, 2024. Martes Santo.

MABUTING BALITA
Juan 13, 21-33. 36-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihanang sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: ako’y ipagkakanulo ng isa sa inyo.” Nagkatinginan ang mga alagad; hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy.

Ang alagad na minamahal ni Hesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, “Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya.” Kaya humilig siya sa dibdib ni Hesus at itinanong: “Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?” Sumagot si Hesus, “Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga.” At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote.

Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Hesus, “Gawin mo na ang gagawin mo!” Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Hesus ng kakailanganin sa pista o kaya’y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya’y umalis. Gabi na noon.

Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Hesus, “Ngayo’y mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao; at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako; ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Judio, ‘Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko.’”

“Saan po kayo pupunta, Panginoon?” tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Hesus, “Sa paroroonan ko’y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos.” “Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?” tanong ni Pedro. “Buhay ko ma’y iaalay ko dahil sa inyo.” Sumagot si Hesus, “Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo: bago tumilaok ang manok, makaitlo mo akong itatatwa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Ang Diyos ay nagkatawang-Tao at ibinuwis ang buhay para sa ating lahat. Ang natanggap Niya mula sa Kanyang dalawang alagad at pagtatraydor at pagtatatwa. Ang iba naman ay iniwan siya sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng Kanyang buhay dito sa mundo – ang pagkamatay sa Krus. Tuwing tayo ay nagkakasala, ganito rin ang ginagawa natin sa Diyos. Ang dapat pag-ibig na binibigay natin ay kabaliktaran, poot at pighati ang ipinaparamdam natin sa Diyos. Iniiwan din natin Siya at binabalewala sa Krus.

Ganito nga ang ginawa ni Hudas Iskariote. Bagamat siya ay pinili ng Diyos, pinili niya naman ang pera. Balewala sa kanya ang relasyon nila ni Hesus. Ang mahalaga sa kanya ay makamit kung ano ang gusto niya.
Lubhang masakit ang ipagpalit sa pera. Ang pagtatraydor niya ang naging daan ng pagkamatay ni Hesus na puro pag-ibig at awa sa lahat. Subalit sa kabila nito, wala tayong narinig mula kay Hesus na galit o pangungutya. Ininda Niya ang lahat nang mag-isa. Tiniis Niya ang lahat nang may buong pagtanggap. Maging tulad nawa tayo ni Hesus na mapagtiis sa mga pagsubok sa buhay. Pahalagahan nawa natin ang sakripisyo ng Panginoon para sa atin at sikaping iwasan ang mga masasama at kasalanan.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?