Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapatuloy kay Cristo”

 

 

 

 

 

Hulyo 29, 2021. Paggunita kina Santa Marta,
Santa Maria at San Lazaro.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Memorial of Saints Martha, Mary and Lazarus (White).

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Exodo 40, 16-21. 34-38
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya, ang tabernakulo’y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Egipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa Kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng Kaban ang mga pasanan at ipinatong ang Luklukan ng Awa. Ipinasok niya sa tolda ang Kaban ng Tipan at tinabingan, ayon sa utos ng Panginoon.

Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy; hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo; kung gabi nama’y ang haliging apoy. Ito’y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 83, 3. 4. 5-6a. at 8a. 11
Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 47-53
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

o kaya:
Juan 11, 19-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
o kaya:
Lucas 10, 38-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Noong panahong iyon, nagpatuloy si Hesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Hesus at ang wika, “Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako.” Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Santa Marta, Maria at Lazaro! Ang magkakapatid na ito ay mga kaibigan ni Jesus. Madalas nagpupunta ang Panginoon sa kanilang bahay upang magpahinga sa gitna ng kabi’t kabilang pagmiministro sa ibang tao. Sa mga tagpo na ito ay hindi naman nainis si Jesus sa ginawa ni Marta. Pinapaalalahan lang Niya si Marta na wala sa puro gawa ang pagkakamit ng Kaharian ng Diyos. Kung hindi lalung lalo na sa pakikinig sa Kanyang salita. Matuto muna tayong makinig bago gumawa nang magawa natin ang lahat ng bagay nang may karunungan at gabay ng Diyos.

Ang dalawang ito, ang pagninilay o pagdarasal at paggawa ng mabuti ay magkadikit gaya ng kung paanong magkapatid sina Marta at Maria at hindi sila mapaghihiwalay. Kahit naman tayo ay gumagawa maari pa rin tayong makapagnilay at makapagdasal. Magiging dasal ang bawat gawa natin kung isasama natin ang Diyos sa bawat gawain natin. Mula sa simbahan, hanggang sa labas ng simbahan at kahit saan. At sa gitna ng ating mga pinagkakaabalahan ay maglaan tayo lagi ng oras sa Panginoon.

Lahat ay magsisimula sa dasal, tumutuloy bilang dasal at natatapos sa dasal. Sapagkat ang panalangin ang nag-uugnay sa atin sa Diyos. Kung wala ito, para tayong mga manlalakbay na walang mapa o kumpas. Ang Diyos lang ang makakapaggabay sa atin sa lahat ng bagay. Naging santo si Santa Marta dahil natuto siya mula sa mga sinabi ni Jesus sa kanya, nagpatuloy at nanalig hanggang huli. Tayo rin ay maaring maging tulad niya na isang banal kung matututo tayo at malalagpasan ang ating mga kahinaan bilang oportunidad upang mas lumago. Hindi isang balakid na tinitigilan. Hingiin natin ang tulong ng Diyos at mga banal upang tayo rin ay makapakinig at makapagpatuloy sa ating mga gawain kasama ni Cristo. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.