Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF News

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpasan ng Krus”

Nobyembre 8, 2023. Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon.

MABUTING BALITA
Lucas 14, 25-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sumama kay Hesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung, may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos – siya’y kukutyain ng lahat ng makakakita nito.

Sasabihin nila: ‘Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos.’ O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampunlibo niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampunlibong tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman, kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Kung tayo’y susunod kay Hesus gaya ng ating pangako noong tayo’y bininyagan, maging handa tayong talikuran ang mga kailangan. Halimbawa, kung mayroon tayong paniniwala at paninindigan sa Kanyang mga turo sa pamamagitan ng Simbahan, hindi tayo matatakot na magsabi sa ating mahal sa buhay ng kung ano ang maling ginagawa nila. Magagawa natin ito nang may pagmamahal at pagtitiyaga. Sa ating pananalig, kung ito ay totoo, kailangang mas importante sa atin na magawa ang kalooban ng Diyos, kahit pa hindi ito ikatuwa ng ibang tao.

Ang pagpasan natin ng Krus ay araw-araw. May kaakibat na paghihirap ang buhay natin sa lupa dahil hindi talaga dito ang permanente nating tahanan. Ang pakay natin dito sa buhay ay magmahal at makapagsilbi sa Diyos at kapwa hanggang tayo’y tuluyang makabalik sa Kanya at bawian ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat sa ating buhay ay natatapos. Kung ganito pala, ang pinamahalaga lang ay ang Diyos at ang Krus na kaakibat ng mga responsibilidad natin sa buhay. Mahalagang magampanan natin ito saan man tayo inilagay ng Diyos. Ang ama ay maging mabuting ama. Ang ina ay maging mabuting ina.

Ang mga asawa ay gawin ang kanilang papel at maging matapat. Ganito rin ang mga relihiyoso, pari at mga walang asawa. Iisa ang ating pakay na marating at ito ay ang Langit. Ang daan tungo rito ay daan ng Krus at pagsasakripisyo para sa Diyos at kapakanan ng ibang tao.
Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen.

Patuloy po nating ipanalangin ang mga kaluluwa sa purgatoryo ngayong buwan ng Nobyembre:

V. Kapayapaan kailan man ang igawad ng Maykapal sa yumaong ating mahal.
R. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan.

Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?