Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsunod sa Diyos”

 

 

 

 

Mayo 29, 2024. Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon.

MABUTING BALITA
Marcos 10, 32-45
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Hesus; nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Hesus ang Labindalawa at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, “Ngayo’y paahon tayo sa Jerusalem. Ang Anak ng Tao’y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan, at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw.”

Lumapit kay Hesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, “Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo.” “Ano yon?” tanong ni Hesus. Sumagot sila, “Sana’y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian – isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Hesus sa kanila. “Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa sa binyag na daranasin ko?” “Opo,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ang hirap na babatahin ko’y babatahin nga ninyo, at kayo’y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi, “Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maging ang mga alagad bago ang pagpapakasakit ni Hesus ay naghahangad ng posisyon na importante sa mundo subalit iba ang paningin ng Diyos. Alam Niyang hindi rito sa mundo ang Kanyang kaharian dahil darating ang oras na magugunaw ito. Ang Kaharian Niya ay hindi lumilipas. Ito’y panghabambuhay. Dahil dito, kailangang alam natin ang paraan ng Diyos. May iniaalay Siyang ibang karangalan at kaluwalhatian na galing din sa Kanya ngunit maibabahagi Niya sa mga tapat sa Kanya. Ito’y hindi natin dapat tingnan gamit ang makamundong pananaw.

Ang bilin ni Hesus ay malinaw. Kung sino ang gustong maglingkod sa nakararami, siya ang magiging dakila sa Kanyang Kaharian. Kung sino ang magturo ng Kanyang utos at mga salita, siya ang magiging dakila. Kung sino ang iiwanan ang mga bagay dito sa mundo para paglingkuran Siya at ang magsasakripisyo sa Kanyang Ngalan, ay magkakaroon ng higit pa riyan sa buhay na walang hanggan. Kaya maging matapang tayong sumunod sa Diyos dahil dumaan man sa Krus, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan.

Kaya kapag sinabi ng Diyos na “I hate divorce” (Malachi 2:16) at “Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao” (Marcos 10:9), ibig sabihin dapat nating sundin ang Diyos dahil ang pagsuway sa Kanya ay kasalanan. Ang kasalanan ay laging makasasama sa atin kahit maganda tingin mo rito. Tulad yan ng mga bisyo na may pagkahilig ang tao subalit nakasasama. Kahit masiyahan siya roon, iyon ay mali. Hindi para sa kapakanan ng Diyos ang pagsunod natin kundi para sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti, hindi man lagi natin itong makita dahil sa katigasan ng ating puso.

Ang Simbahan ay tutol sa diborsiyo dahil sa panganib nito sa ating kaluluwa, sa pangbabalewala nito sa bisa ng kasal, at sa napakaraming pangit na epekto nito sa pamilya dahil nagiging dahilan ito ng pagkawasak nito. Mahalagang isulong natin ang reporma sa proseso ng ANNULMENT sa gobyerno dahil ito ang pinahihintulutan ng simbahan. Maghihiwalay din ang ikinasal at maaring mag-asawa ulit pero hindi nasisira ang tinatawag na “SANCTITY OF MARRIAGE”. Ganito ang nangyari kina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Ganoon din sina Kristine Hermosa at Diether Ocampo kung saan si Kristine ay masaya na ngang maybahay ni Oyo Sotto at marami pang iba. Sina Vic Sotto at Dina Bonnevia ay nagpa-annul din at alam nating masaya na rin si Vic bilang asawa ni Pauline Luna.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang artikulo na ito: https://www.facebook.com/photo/?fbid=391012039064523&set=a.229631508535911

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?