Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF News

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagsusuri ng Sarili”

Oktubre 25, 2023. Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

MABUTING BALITA
Lucas 12, 39-48
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo ma’y dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.”
Itinanong ni Pedro, “Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?” Tumugon ang Panginoon, “Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang panginoon sa sambahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon?

Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayun pagbabalik ng kanyang panginoon. Sinasabi ko sa inyo: pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, ‘Matatagalan pa bago magbalik ang aking panginoon,’ at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing, darating ang panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng panginoon, at isasama sa mga di-tapat.

“At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay; at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ang Panginoon ay pinaghahanda tayo sa buhay na ito. Kaya nga sa araw-araw ay mayroon ding mga maliliit na paghahanda. Bago umalis papunta sa trabaho, misyon o paaralan, kailangan nating maghanda. May mga kailangan tayong gawin para magawa natin anumang ating tungkulin. Ganito rin tayo sa buhay dito sa mundo. Ang buhay na ito ay isang malaking paghahanda para sa darating pa. Isang paalala ang Ebanghelyo ngayon na hindi tayo para dito lang sa mundo. Mayroon tayong dapat na abangan at paghandaan at iyon ay ang Langit. Darating ang paghuhukom sa dulo ng ating buhay at sa wakas ng mundo. Paano tayo naghahanda ng sarili? Ano ang ating inaatupag sa ating buhay? Dapat una muna ang Diyos sa lahat ng bagay. Makikita ito sa araw-araw ding gawain natin. Halimbawa, kung talagang una ang Diyos sa ating buhay, dapat sa paggising natin sa araw-araw, Siya rin ang inuuna natin. Isa itong palatandaang hindi natin kayang mamuhay nang wala ang Diyos dahil hindi natin kayang gumawa ng kahit ano nang hindi nagdarasal sa Kanya. Sa mga ganitong maliliit na bagay nagsisimula ang tunay na debosyon at ang pagpapahayag ng pananalig sa gawa. Sa buong araw, sa katahimikan ng ating mga puso at isip, bakit hindi rin nating ugaliing kausapin siya?

Marami tayong magagawang paghahanda. Sa pananalangin magsisimula ito at sa pagsisikap na matupad sa ating obligasyon sa buhay hindi lamang sa pamilya at komunidad kung hindi lalung-lalo sa Diyos sa pagsisimba tuwing Linggo at pagkukumpisal isang beses man lamang sa isang taon o higit pa nga kapag ka kailangan. Kapag inuna natin ang Diyos, wala tayong pagsisisihan kahit may iwanan man. Kapag tayo naman ay nakalimot sa Kanya, tiyak tatawagin Niya tayo at malalaman natin ang ating mga kasalanan. Huwag na sana nating hintayin ang paghuhusga. Magsuri na tayo ng ating sarili sa panalangin bago matulog para malaman natin ang ating dapat gawin mula sa Diyos. Magsuri tayo ng konsensiya at magbalik sa Kanya sa sakramento ng kumpisal.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Avatar

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?