Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagtanggap kay Jesus”

 

Abril 22, 2021. Huwebes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Thursday of the Third Week of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 8, 26-40

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon, “Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem.” Ito’y ilang. Kaya’t naparoon si Felipe. Samantala darating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Etiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya’y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. “Sabayan mo ang sasakyang iyon,” sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe, at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya’t tinanong niya ang eunuko, “Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa?” “Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?” sagot nito.

At si Felipe’y inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya:
“Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan
O ang kordero sa harapan ng manggugupit,
gayun din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig.

Siya’y hinamak at pinagkaitan ng katarungan.
Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo
sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay.”
“Sabihin mo nga sa akin,” wika ng eunuko kay Felipe, “sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?” Buhat sa kasulatang ito’y isinalaysay ni Felipe ang Mabuting Balita tungkol kay Hesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at dumating sa isang lugar na may tubig. “May tubig dito!” sabi ng eunuko. “Ako ba’y hindi pa maaaring binyagan?” Sinabi sa kanya ni Felipe, “Maaari, kung sumasampalataya ka nang buong puso.” Sumagot siya, “Sumasampalataya ako na si Hesukristo ang Anak ng Diyos.” Pinatigil ng eunuko ang karwahe; lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe’y kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya’y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol kay Hesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 65, 8-9. 16-17. 20
Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 44-51
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong mga panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, ‘At silang lahat ay tuturuan ng Diyos.’ Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama; yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama.
“Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay. Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila’y nasa ilang, gayunma’y namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ang kumakain ng dugo at laman ni Jesus ay Siyang mabubuhay. Ang buhay na ito ay walang hanggan. Kumakain tayo ng tinapay, at iba pang pagkain dito sa lupa upang mabuhay, magkaroon ng sapat na lakas para kumilos at magtrabaho subalit ang Banal na Eukaristiya o ang Banal na Komunyon ang magbibigay sa atin ng lakas pang-espiritwal upang labanan ang tukso, gumawa ng tama at mabuti at huwag magkasala. Hindi bumababa si Jesus araw-araw sa anyo ng Banal na Ostiya para lamang ipagsawalang bahala natin. Araw-araw, doon ay naghihintay Siya sapagkat mas gusto pa Niyang maghintay sa atin kahit tayo ay hindi pumupunta roon sa Kanya sa Simbahan, kaysa ang tayo ang maghanap sa Kanya kapag kailangan natin Siya at hindi natin matagpuan.

Mapalad tayong mga Katolikong biniyayaan ng Banal na Sakramento ng Eukaristiya. Kaya ginagawa lahat ng diablo upang ilayo tayo rito. Ang Salita ng Diyos, ang Kanyang dugo at laman ang ating pagkaing espiritwal. Siya ang sagot sa lahat ng ating katanungan at problema sa buhay. Wala na tayong hahanapin pa kung nasa atin ang Diyos. Kahit anong problema sa mundo ay maliit na lamang sapagkat alam nating may buhay na naghihintay sa atin at hindi ito ang ating permanenteng tahanan. Ang Banal na Eukaristiya ang nagpapaalala sa atin ng katotohanang ito. Ito ang patikim ng tunay na langit sa lupa na ating mararanasan sa buhay na walang hanggan.

Subalit dapat tanggapin din natin ang Banal na Katawan at Dugo ni Cristo nang malinis ang puso at konsensya, walang mortal na kasalanan upang mapasaatin ang biyaya na inihanda ng Panginoon. Ugaliing magkumpisal ng regular bago mag-Komunyon nang walang maging balakid na mortal na kasalanan na maglalayo sa atin sa Diyos. Isang beses sa isang taon ang obligasyon ng Katoliko upang mangumpisal. Kailan ang huling kumpisal mo? Subalit kahit ganito, pwede itong matanggap nang mas maraming beses kaysa sa isang taon. Maaring isang beses sa isang buwan, o sa maraming buwan. O kahit kada linggo o ikadalawang linggo depende sa debosyon. Magsuri tayo ng konsensya at gawin ang sinasabi ng Diyos na gawin natin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.