Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagtingin sa Puso”

 

Pebrero 6, 2024. Paggunita kina San Pedro Bautista,
San Pablo Miki at mga kasama, mga martir.

MABUTING BALITA
Marcos 7, 1-13
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Hesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Hesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila.

Ang mga Judio, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hangga’t hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan.

Kaya’t tinanong si Hesus ng mga Pariseo at mga eskriba, “Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos!” Sinagot sila ni Hesus, “Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat:

‘Paggalang na handog sa ‘kin ng bayan ko’y paimbabaw lamang,
sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal.
Pagpuri’t pagsambang ginagawa nila’y walang kabuluhan,
ang utos ng tao ay itinuturong utos ng Maykapal.’

Niwawalang-kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y ang turo ng tao.”

Sinabi pa ni Hesus, “Kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang-bisa sa utos ng Diyos masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo! Tulad nito: iniutos ni Moises, ‘Igalang mo ang iyong ama’t ina’; at ‘Ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay.’ Ngunit itinuturo ninyo, ‘Kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina:

Ang anumang maitutulong ko sa inyo ay Korban’, alalaong baga’y inihahain ko ito sa Diyos – hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paara’y niwawalang-kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Mapagpalang Paggunita po kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama! Sila po ay mga martir sa bansang Hapon. Mababasa po ang tungkol sa kanila matapos ng pagninilay na ito. Ang mga Pariseo ay sinabihan ni Hesus na mga mapag-imbabaw. Sila ang mga taong sa labas ay naglilingkod sa Diyos ngunit sa loob ay puno ng pagkamakasarili. May mga taong ganito at hindi ito kasalanan ng Simbahan.

Kasalanan ito ng mga taong ganoon na pinili ang sarili at pinipiling gamitin ang paglilingkod ngunit iba ang hangarin.
Kaya naman sa ebanghelyo natin ngayon, kitang kitang hindi sila pinapaboran ni Hesus, bagkus ay itinutuwid sila. Kapag inamin nila na sila ay puno ng pagmamayabang, mapapagpabago sila ng Diyos, mas magiging mabunga ang kanilang mga gawa at mas magiging payapa ang kanilang puso at masasalba ang kanilang kaluluwa.

Tandaan na ang Panginoon ay hindi tumitingin lagi sa panlabas na itsura o gawain ng tao dahil ito nga ay maaring makapanlinlang. Ang Diyos ay tumitingin sa nilalaman ng puso ng tao. Ang mga tao lamang ang lubos na nagpapahalaga sa panlabas na anyo at mga galaw subalit ang Diyos ay sinusuri anumang nasa loob natin. Kaya naman, ugaliin nating hangarin na tayo ay paboran ng Diyos kaysa ng tao.

Sa pagtatanggol ng kung ano ang tama o sa pagtatama sa ibang gumagawa ng mali, hindi natin makukuha ang papuri nila ngunit tiyak ay papaboran tayo ng Diyos. Kutyain man tayo ng iba, basta’t tayo ay lumulugar sa tama ng walang galit o pagmamataas, tayo ang magwawagi sa huli tulad ng mga martir na pinatay at buhay man ang inialay ay namunga ng sobrang daming magaganda para sa Simbahan.

Ang mga dugo nila ang nagpapalago sa Simbahan. Mag-alay din tayo ng anumang kaya natin para sa Diyos dahil minamahal natin Siya – sa pananalangin man, sa pagtitiis ng mga pagsubok nang may pasensiya o sa pagtulong sa kapwa. Amen.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?