Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagtulad kay Cristo”

 

 

 

 

 

Marso 18, 2021. Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda.

UNANG PAGBASA
Exodo 32, 7-14
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, “Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila’y iyon ang diyos na nag-alis sa kanila sa Egipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa.”

Nagsumamo si Moises sa Panginoon, “Huwag po! Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Egipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egipcio na ang mga Israelita’y inialis ninyo sa Egipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila’y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo.” Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23
Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

MABUTING BALITA
Juan 5, 31-47
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: “Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin, ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao; sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo’y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan: ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap – iyan ang nagpapatotoo na ako’y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin.

Kailanma’y hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga Kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo’y magkaroon ng buhay.

“Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo; alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya’y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo’y parangal ng isa’t isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos; paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo; si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako’y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat! Ang Panginoon ay nagsasalita sa mga walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat kay tigas ng kanilang puso at ayaw ng mga itinuturo ni Jesus. Sapagkat ang ipinapahayag ni Jesus ay nasa katotohanan at nasa mabuti. Ang turo ni Jesus ay kabaliktaran sa pagkamakasarili. Kinakalaban nito ang ating sarili. Natural sa tao na maging abala sa mga bagay ukol sa sarili subalit si Jesus ang sinasabi ay kabaliktaran. Maging abala tayo sa pagsilbi sa iba. Hindi sila makapaniwalang ang Anak ng Diyos ay magpapakababa ng ganito. Kaya hindi sila naniniwala. Gayon ding mataas ang tingin nila sa sarili.

Ang mga tao mula noon at kahit ngayon, madalas nandidiri at ayaw makitungo sa mga mahihirap at mga pulubi. Ngunit si Jesus ay laging kapiling ng mga api pati ang mga makasalanan na nagbabagong buhay dahil sa Kanya. Tayo kaya, kanino ba talaga tayo panig? Ano ang mas matimbang sa atin? Ngayong panahon ng Kuwaresma ay suriin natin ang mga sarili, kung tayo ay talagang para kay Jesus na tinutulungan at tinatanggap nang mainit ang mga mahihirap at api. O tila tayo mga Pariseo na lagi silang kinamumuhian, hindi pinapansin at iniiwasan?

Tayo ba ay talagang taga-sunod ni Jesus na ipinagtatanggol at nililingap ng mga kawawa o isa tayo sa mga nagsasalita at naghahatol ng masama laban sa iba? Kung tayo ay para kay Cristo, dapat maging mabuti rin ang ating gawa. Kung tayo ay tunay na Kristiyano dapat si Jesus ay ating tularan. Maging mabuti, gumawa at magsalita ng mabuti kahit hanggang maging masakit sa ating makasariling mga puso. Gagantimpalaan tayo ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.