Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pamilya sa Diyos”

 

Hulyo 20, 2021. Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

o kaya Paggunita kay San Apolinario, obispo at martir

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Tuesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Apollinaris, Bishop and Martyr (Red).

UNANG PAGBASA
Exodo 14, 21 – 15, 1
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita’y bumagtas sa dagat na ang nilakara’y tuyong lupa, sa pagitan ng animo’y pader na tubig. Hinabol sila ng mga Egipcio, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang-liwayway na, ang mga Egipcio’y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis nang matulin. Kaya sinabi nila, “Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin.”

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egipcio pati ng kanilang karwahe.” Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at pagbubukang-liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egipcio’y nagsikap makatakas ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig kaya’t sila’y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe’t kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita’y nakatawid sa dagat, na tuyo ang dinaanan, sa pagitan ng animo’y pader na tubig.

Nang araw na yaon ang mga Israelita’y iniligtas ng Panginoon sa mga Egipcio; nakita nila ang bangkay ng mga Egipcio, nagkalat sa baybay-dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga taga-Egipcio, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises.
Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon.
“Ang Panginoo’y atin ngayong awitan
Sa kanyang kinamtang Dakilang tagumpay;
Ang mga kabayo’t kawal ng kaaway
Sa pusod ng dagat, lahat natabunan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Exodo 15, 8-9. 10 at 12. 17
Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 46-50
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Hesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Sino ang aking ina, at sinu-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang ating kamag-anak ay ang mga kadugo natin. Subalit may iba pang mga kamag-anak na sinasabi si Jesus. Kung sino man ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay ating mga kamag-anak. Kung tayo ay sumusunod sa Diyos at sumusunod din ang iba, makikita natin na iisa ang ating daan na tinatahak. Iisa ang ating puso na ang Diyos ang nagbibigkis. Ang pamilya ng Diyos ay sadyang malawak. Wala ito sa itsura o estado ng buhay, gaya ng mga taong makamundo na ito ang tinitingnan. Ang mahalaga sa Diyos ay pareho tayong nagmamahal at tumutulong sa mahihirap. Yung kinakaawaan, binibigyan ng makakain ang mga nagugutom. Dito mas makikita natin ang pagpapala ng Panginoon at kaligayahang hindi makukuha mula sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.