Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pananalig na Nananaig”

 

 

 

 

 

 

Hulyo 19, 2021. Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Monday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green).

UNANG PAGBASA
Exodo 14, 5-18
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, “Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin!” Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya’y animnaraang piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Egipto; bawat isa’y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na noo’y naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Egipcio, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita, sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-zefon.

Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Egipcio. Kaya, dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, “Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Egipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Egipto, tingnan mo ang nangyari! Hindi ba’t bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman, at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Egipcio sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang.”

Sumagot si Moises, “Lakasan ninyo ang inyong loob; huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Egipciong iyan. Ipagtatangol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawing anuman.”
Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod; mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egipcio at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin: ang mga Egipcio, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayun, malalaman ng mga Egipciong iyan na ako ang Panginoon.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.
Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 38-42
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at Pariseo kay Hesus, “Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?” Sumagot si Hesus, “Lahing masama at di-tapat sa Diyos! Naghahanap kayo ng tanda ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayun din ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabing sasailalim ng lupa. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito’y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto! Sa araw na yaon, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at ito’y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay Solomon ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Mahirap ang pinagdaanan ni Jesus hanggang kamatayan, minahal Niya tayo. Tatlong araw ang hinintay bago Siya mabuhay muli. Gaya ng kung paanong sa buhay natin ay bahagi ang dilim. Subalit isa rin itong hudyat na kung si Jesus ay nabuhay ulit, at tayo ay sumasakanya, tayo rin ay makakalagpas sa mga dagok at pagsubok ng buhay. Tayo rin ay makakaalpas sa mga madidilim na yugto ng ating buhay. Kung saan tila wala na tayong maaninag na liwanag, doon mismo magpapakita ang Panginoong Jesu Cristo. Sa ating kahinaan at sa ating kahirapan, doon mismo natin Siya mas makakasama sapagkat naranasan na Niya itong lahat sa Krus.

Naranasan na Niya itong lahat para sa atin. Tayong lahat naman ngayon na dumaraan sa pagsubok ay may tagumpay na kung pipiliin nating mas manalangin at mas kumapit sa Kanya. Kung pipiliin nating mas magpakumbaba at mas magpatawad sa lahat ng bagay, lahat ay makakaya natin. Magkakaroon ng kapayapaan ang sinumang nilalang na umasa sa Diyos nang buong puso, kahit walang patunay o ebidensya. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.