Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pananatili sa Diyos”

 

 

 

 

 

 

Abril 30, 2021. Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Friday of the Fourth Week of Easter (White)
or mass of St. Pius V, Pope (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 26-33
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi: “Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos: tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang Tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta, na binabasa tuwing Araw ng Pamamahinga; ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Hesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya’y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya’y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya’y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya’y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila’y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang Mabuting Balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Hesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang Awit:

‘Ikaw ang aking Anak,
Ako ang iyong Ama.’”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11
Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid; kung hindi gayun, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko.” Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang daan?” Sumagot si Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa inyong lahat! Tayo ba ay nangangamba? Marami ba tayong iniisip? Anu-ano ito? Maari nating sabihin sa Diyos lahat lahat. Husgahan man tayo ng tao sa ating pagkatao at sinasabi, ang Diyos ay hindi. Iniimbitahan Niya tayo na tumalima sa Kanya, na sa Kanya umasa. Hindi sa sarili, sa ibang tao o sa anumang materyal na bagay kung hindi sa Panginoon lamang. Walang sinumang nagtiwala sa Kanya ang napahiya. Kung tayo ay nadidismaya at nananatili sa negatibong emosyon na iyon, ibig sabihin ay dahil kulang pa ang ating tiwala.

Sapagkat ang bunga ng tiwalang matibay at nagtatagal ay ang katuparan ng ating inaasam sa bandang huli. Oo, ito ang gantimpala ng Diyos sa mga anak Niyang kumakapit hanggang huli at higit pa nga, sa mga naniniwala hanggang huli kahit mahirap na, kahit malabo na at hindi na maintindihan ang mga bagay. Sabihin lang natin, “Jesus, kami ay nananalig sa iyo.”. Hilingin natin na bigyan tayo ng Diyos ng matibay na pananampalatayang ito na magtatagal hanggang huli. Nang sa gayon, mapasaatin ang kapayapaan at ang inaasam at higit pa, mula sa Panginoon na nagbibigay ng lahat ng magaganda at mabubuting bagay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.