Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Para sa Diyos”

Hulyo 17, 2021. Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Saturday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White).

UNANG PAGBASA
Exodo 12, 37-42
Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sucot; humigit-kumulang sa animnaraang libo ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila; marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Egipto; wala na silang panahong magluto ng pagkain.
Ang mga Israelita ay nanirahan sa Egipto nang apatnaraa’t tatlumpung taon. Huling araw ng ikaapatnaraa’t talumpung taon nang umalis sa Egipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Egipto, kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon.
Ang Salita ng Diyos

SALMONG TUGUNAN
Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15
Ang pag-ibig ng Maykapal
ay tunay na walang hanggan.
o kaya: Aleluya.

MABUTING BALITA
Mateo 12, 14-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Hesus.
Alam ito ni Hesus kaya’t umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng maysakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias:
“Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang,
minamahal ko nang labis, lubos kong kinalulugdan;
ang banal kong Espiritu sa kanya ay ibibigay,
sa lahat ng mga bansa ibabadha’y katarungan.

Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap,
ang tinig niya sa lansanga’y tinig lamang na paanas;
hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay,
ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan,
hanggang itong katarunga’y mapagtagumpay niyang ganap;
at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Alam Niya kung ano ang nasa puso at isip ng mga tao. Alam Niya ang lahat ng bagay. Kaya minabuti Niya sa Kanyang karunungan ang umalis muna dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Alam Niya kung kailan ang dapat na oras sa bawat bagay. Hindi ibig sabihin nito na Siya ay walang pasensya o duwag. Subalit ito ay upang mas makapagpahayag pa Siya sa ibang taong tatanggap sa Kanya. Kaya nga mahalaga kung bukas tayo sa Diyos. Upang kung kailan Siya lumapit sa atin upang punuin tayo ng grasya at karunungan ay pwede. Mangyayari ito. Kaya panatilihin natin ang sarili na gising upang salubungin ang Diyos at ang Kanyang grasya. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.