Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Sa Kabila ng Pangamba”

Abril 28, 2021. Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Wednesday of the Fourth Week of Easter (White)
or mass of St. Peter Chanel, Priest and Martyr (Red)
or mass of St. Louis Mary Montfort, Priest (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos.
Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin, at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos.
May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.
Kaya’t bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat doo’y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Judio roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8
Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 12, 44-50
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Hesus, “Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita; ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya’t ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Ang Panginoon ay ang liwanag. Mapapasaatin ang Panginoon at ang Kanyang liwanag kung tayo ay susunod sa Kanya. Kaya napupunta ang tao sa dilim ay dahil sa pagpili sa kasalanan kaysa sa mabuti. Pinipili ng tao ang masama, makasariling nasa kaysa sa mabuti na mula sa Diyos kaya napupunta ang tao sa dilim. Subalit hindi tayo anak ng dilim. Hindi dapat tayo naroroon sapagkat iniligtas na tayo ng Panginoon. Bilang mga tupa Niya, makakapili tayo ng tamang landas na tatahakin. Makakapili tayong sumunod kay Jesus.

Makakapili tayo na gumawa ng mabuting desisyon kahit ito ay mahirap. Paano? Magdasal tayo at magtiwala kay Jesus. Magdebosyon tayo kay Maria na perpektong ehemplo at naunang sumunod sa Diyos kahit hindi agad-agad malalaman ang buong plano ng Diyos. Sapagkat ang Kanyang plano ang pinakamaganda sa lahat at perpekto. Piliin lamang natin manalig sa Kanya sa kabila ng takot at pangamba. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.