Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Sa Lupa at sa Langit”

 

 

 

 

 

 

Abril 6, 2021. Martes sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Tuesday within the Octave of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 36-41
Pagbasa mula sa mga Gawa ng Mga Apostol

Noong araw ng Pentekostes, sinabi ni Pedro sa mga
Judio: “Dapat malaman ng buong Israel na itong si Hesus na ipinako ninyo sa krus – siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo!”
Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, “Mga kapatid, ano ang gagawin namin?” Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako’y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo – sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos.”

Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, “Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo’y maligtas.” Kaya’t ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag; at nadagdag sa kanila ang may tatlong libong tao nang araw na iyon.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22
Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 11-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Maria’y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Hesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Ale, bakit kayo umiiyak?” Sumagot siya, “Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan dinala.” Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Hesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Hesus iyon. Tinanong siya ni Hesus, “Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?” Akala ni Maria’y siya ang
tagapag-alaga ng halamanan, kaya’t sinabi niya,

“Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko.” “Maria!” ani Hesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” – ibig sabihi’y “Guro.” “Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama,” wika ni Hesus. “Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena’y pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon!” At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Happy Easter Tuesday po sa ating lahat! Ang ating mga paghihirap ay hindi balewala. Ito ay may saysay kung dadaanan kasama ni Cristo. Sa dulo ng ating paghihirap, makikita rin natin Siya, ang Muling Nabuhay na si Jesu Cristo. Gaya ni Maria Magdalena, na sinamahan si Jesus hanggang dulo. Nakamit din niya ang kanyang gantimpala at nakatanggap pa ng higit dito sa langit. Ganito nga ang ating buhay sa mundo. Tila “gulong”, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Paulit-ulit ang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay sa ating sariling buhay alinsunod sa buhay ng ating Panginoong Jesu Cristo. Bakit?

Para maalala nating hindi dito sa mundo ang ating permanenteng tirahan. Lahat dito sa mundo ay nawawala, nabubulok at naglalaho. Pansin ba ninyo? Diyos lamang ang ating Permanente sa lahat. Siya ang ating dapat na kapitan. Hindi ang ibang tao, hindi ang sariling isip, pera o material na bagay. Sa lahat ng iyan, si Jesus lamang ang nagtagumpay laban sa kamatayan at tuluyang nalupig ito pati ang kasalanan at kasamaan. Kaya kung gusto nating magtagumpay sa buhay, punasan natin ang luha at tingnan ang Cristo na muling nabuhay.

Mayroon tayong hinihintay na tirahan sa langit na higit pa dito sa mundo. Doon kung saan makakasama si Cristo. May ligaya, kapayapaan at gantimpala na walang hanggan. Habang naririto, kailangan muna nating magbuhat ng Krus at umasa sa Muling Pagkabuhay natin kasama ni Jesus na nariyan para sa atin pero hindi pa tuluyang nagaganap sa atin hanggang hindi tayo nakakarating kung nasaan si Cristo, sa langit. Subalit ito’y darating para sa mga taong naniniwala at nagpupursigi na buhatin ang Krus kasama ni Jesus hanggang huli. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.