Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Si Hesus ay Nagtagumpay”

Marso 31, 2024. Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

MABUTING BALITA
Juan 20, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!”

Kaya’t si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating; nakita niya ito at siya’y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa Kasulatan, na kailangang muling mabuhay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
o kaya:
Sa pagmimisa sa hapon, maipapahayag ito.
Lucas 24, 13-35

Pagninilay:

Si Kristo ay muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Mawawalan ng saysay ang pagkamatay ni Hesus sa Krus kung Siya’y hindi muling nabuhay. Ngunit dahil nabuhay muli ang Panginoon, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa Kanya. Sa mga panalangin kapag may patay, lagi tayong pinapaalalahan nito – na ang pagkamatay din ng mga mananampalataya ay hindi na pagkamatay na natatapos lamang doon, kundi daan na ito sa buhay na walang hanggan. Bukas na ang Langit na dati’y sarado dahil sa unang pagkakasala ng tao. Purihin si Hesus na nagpakasakit, namatay at nabuhay na mag-uli!

Kaya nga ang araw na ito na tinaguriang “Easter Sunday” o Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ito ay unang araw lamang ng 50 araw na pagdiriwang na tinatawag na “Easter Season” o ang Pasko ng Pagkabuhay. Hindi pa ngayong araw nagtatapos ang lahat. May limampung araw pa tayo para ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Hesus. Bukod dito, mula ngayon hanggang sa susunod na Linggo, Divine Mercy Sunday, ay tinatawag na “Easter Octave”. Ito ay walaong araw na parang Linggo na mga pinakamatataas na pagdiriwang upang mapalalim ang pagninilay ng Simbahan ukol sa Muling Pagkabuhay ni Hesus.

Kailangang tumimo sa ating mga puso na si Kristo ay tunay na bumangon mula sa mga patay at Siya ay nagtagumpay sa planong pagliligtas ng Diyos dahil dito.

“Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa Kasulatan, na kailangang muling mabuhay si Hesus.” Iyan ang nasasaad sa huling bahagi ng ebanghelyo natin ngayon.
Hindi kasi lahat ay nagkakaroon ng pag-asa tuwing may dagok na pinagdaraanan sa buhay. Marami sa atin ang nakapako pa rin sa krus at pinanghahawakan ang mga sakit na iyon.

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ang nagtuturo sa atin na kung tayo ay dumudulog sa Diyos, sumusunod sa Kanya at gumagawa naman ng mabuti, magkakaroon din ng kasagutan sa mga problema at lunas sa mga sakit na kinakaharap sa buhay. Lagi tayong mayroong aasahan sa Diyos. Ang paghihintay natin ay hindi mababalewala kung lagi rin nating titingnan ang Muling Pagkabuhay ni Hesus.

Tularan natin si Maria na ating Ina na nanatili kay Hesus sa paanan ng Krus. Ito na nga marahil ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay kung saan ang pinakamamahal niyang Anak at Diyos ay walang awang pinaslang at inalipusta ng mga taong pinag-alayan Niya ng buhay. Nakita niyang masakit na masakit na tahasang tanggihan ang buong pag-ibig na iniaalay ng Kanyang Anak sa mundo. Pinamakasakit ito para sa isang magulang na lubos na umiibig sa kanyang anak.

Sa kabila nito’y nanatiling nagtitiwala ang Birheng Maria sa Diyos. Nanatili siyang naghihintay sa plano ng Diyos hanggang sa matupad. Umasa siya sa pangako at salita ni Hesus na siya’y mabubuhay muli. Tayo rin sana na naghihintay sa Diyos ay maunawaan na mayroon tayong laging aasahan sa Kanya. Kung nagawa Niyang magapi ang kamatayan at mailigtas tayo, makakaya rin Niyang gawin ang kahit ano para sa atin. Ang hinihintay Niya’y maniwala tayo sa Kanya at huwag manatili sa dilim ng pagdududa.

Simula pa lamang ito ng malakihang pagdiriwang para mapagnilayan at maunawaan natin ang tagumpay ng Diyos na magiging tagumpay din ng lahat ng taong tunay na nananampalataya at sumusunod sa Kanyang Salita. Amen. +

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

 

 

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?