Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Si Jesus ay Buhay”

 

 

 

 

 

 

 

Abril 4, 2021. Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.
Easter Sunday of the Lord’s Resurrection (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 10, 34a. 37-43
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagsalita si Pedro, “Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko’y tungkol kay Hesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang Hinirang. Sapagkat sumasakanya ang Diyos, saanman siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Judio at sa Jerusalem. Gayunman, siya’y ipinako nila sa krus.

Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang na noon pang una’y pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya’y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging Hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang pangalan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
Araw ngayon ng Maykapal magalak tayo’t magdiwang.
o kaya: Aleluya!

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 1-4
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid:
Binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya’t ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya’y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.
Ang Salita ng Diyos.

o kaya:

1 Corinto 5, 6b-8
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Hindi ba ninyo alam ang kasabihang, “Napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa?” Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo’y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura – at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskuwa – si Kristo. Kaya’t ipagdiwang natin ang Paskuwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sagisag ng kalinisan at katapatan.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 20, 1-9
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!” Kaya’t si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ngunit si Pedro’y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating; nakita niya ito at siya’y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa Kasulatan, na kailangang muling mabuhay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang Mapagpalang Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay! Happy Easter po sa ating lahat! Si Kristo ay muling nabuhay. Hindi siya nanatili sa libingan. Hindi nanatili sa dilim at kalungkutan. Bagkus, nilagpasan itong lahat ni Jesus, nabuhay na muli at nagtagumpay laban sa masama, sa kasalanan at sa kamatayan. Tayo ba ay naniniwala? Tayo ba saan tayo namumuhay? Baka nananatili pa tayo sa lungkot ng Biyernes Santo. Panahon na ngayon para iangat ang ating mga ulo sa itaas at tingnan ang Panginoon. Masdan natin Siya. Nakaputi at nakangiti. Hindi natanggal ang marka ng sugat subalit hindi na ito dumudugo. Ang mga sugat ay tanda ng ating kaligtasan. Tanda ng hirap ni Jesus para sa ating lahat na dapat din nating pagdaanan. Subalit dahil nauna na si Jesus na pagdaanan ito at kung dadaanan natin kasama Niya, magwawagi rin tayo at magiging maganda rin ang kahihinatnan ng lahat.

Nawa ay bigyan tayo ng pag-asa ng Maluwalhating Panginoong Muling Nabuhay. Tayo rin ay mabubuhay kasama ng ating Panginoon kung pipiliin nating pagdaanan ang lahat ng hirap kasama Siya. Baka kaya sobrang bigat sapagkat hindi natin makita si Jesus na Muling Nabuhay. Baka kaya sobrang nakakalungkot dahil hindi natin nalalaman kung saan kumikilos ang Panginoon sa kahit maliliit na paraan. Baka kaya sobrang masalimuot ay dahil pinipili nating mag-isa at hindi natin binabahagi kay Jesus ang saloobin kung ano ang mahirap, at kung ano ang mabigat sa atin. Baka kaya napapagod tayo ay dahil sa sariling lakas natin tayo umaasa hindi sa lakas na nanggagaling sa itaas. Ang lakas na galing sa Diyos ay walang limitasyon para sa mga taong lubos na nagtitiwala.

Limampung araw pa ang “Easter Season”. Ngayong “Easter Sunday” abg simula at magtatapos ito sa “Pentecost Sunday”. Nawa ay mapagnilayan nating mabuti ang Panginoon na Muling Nabuhay sa gitna ng ating paghihirap. Gabayan nawa tayo ng Panginoon at hilingin nating magpakita Siya at ang Kanyang karunungan ay maipahayag sa atin na Kanyang minamahal at iniligtas dahil sa Kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.