Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Sinag ng Awa ng Diyos”

Abril 11, 2021. Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Linggo ng Dakilang Awa ng Diyos o Banal na Awa.

Second Sunday of Easter.
Divine Mercy Sunday.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 32-35
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 2-4. 16ab-18. 22-24
Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’ya’y walang maliw.
o kaya: Aleluya!

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 5, 1-6
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid:
Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Hesus ang Mesiyas; at sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan; at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Hesus ang Anak ng Diyos.

Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan – hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 20, 19-31
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.”

Ngunit si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa Labindalawa, ay wala roon nang dumating si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang alagad, “Nakita namin ang Panginoon!” Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad; kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Hesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!” Saka sinabi kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na.” Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Marami pang kababalaghang ginawa si Hesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito’y sinulat upang sumampalataya kayong si Hesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayo’y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Happy and Blessed Feast Day of Divine Mercy!Ngayong linggo na ito ay pinapaalalahanan tayo ng pinakamensahe na naihayag kay Santa Faustina na siyang nagpakalat ng debosyon na ito mula kay Jesus. Na ang Awa ng Diyos ay walang hanggan. Walang hanggan ibig sabihin ay walang kasalanang hindi napapatawad ang Diyos. Kahit sobrang bigat at walang kapatawaran sa mata ng tao, ang Diyos ay iba. Mapapatawad ang kahit sinong makasalanan kung talagang hihingi ng tunay na kapatawaran, magsisisi at sisikaping magbagong buhay. Ito ang kailangan natin sa ating panahon ngayon. Kailangan natin ng Awa ng Diyos. Sapagkat sa gitna ng sukdulang kasamaan ng mundo, hindi na masyadong naalala ang bumalik sa Panginoon. Bagkus, palala nang palala ang kasamaan. Wala nang nakakaalalang bumalik sa Diyos, doon sa mabuti at tamang daan. Kaya tayo ay nananalangin din para sa buong mundo tuwing dinarasal ang Divine Mercy prayer at chaplet na magandang ugaliing dasalin araw-araw sa ilang minuto lang ng iyong buhay kada araw.

Gaya ng tagpo sa Ebanghelyo kung saan, nananatili pa ring matigas ang paninindigan ni Tomas kahit na nagsabi na ang mga alagad na nakita nila ang Panginoon, napatawad pa rin Siya ni Jesus at pinagpasensiyahan. Kahit ang lahat ng alagad niya maliban kay Juan ay iniwan Siya kung kailan Niya sila kailangan ay nagbabalik pa rin si Jesus na Muling Nabuhay, tapat sa Kanyang pangako at binigyan sila ng kapayapaan. Naroroon din si Pedro na nagtatwa sa Kanya subalit sa kabila ng lahat ng ito, tanggap Niya ang kanyang mga alagad na nagbagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at naging tapat sa kanilang bokasyon hanggang huli. Anumang edad, estado, o saan mang yugto tayo ng buhay, hindi pa huli ang lahat para magbalik nang tuluyan sa Diyos.

Hindi sasapat para sa atin na Kanyang mga nilikha para sa Kanya na mamuhay nang nariyan lamang sa isang tabi ang Diyos ng ating buhay, na minsan naroroon at minsan wala sa ating puso, isip at diwa. Kailangan natin ng malalim at tuloy-tuloy, sinsero at totoong relasyon sa Diyos na hindi lang dahil sa may natatanggap tayo na materyal na bagay o anumang gusto natin, o ‘di kaya dahil may nakukuha tayong kasiyahan sa Diyos. Subalit ang dahilan ay kilala natin ang ating Diyos at pinakamahalaga Siya sa ating buhay. Ganito ba ang ating relasyon? O may relasyon ba tayo sa Kanya?

Kung wala o kung aandap-andap na ito, ay huwag nang mahiya at lumapit na sa Panginoon. Ibuhos ang lahat ng damdamin at saloobin sa Kanya. Sapagkat pinakaaabangan Niya lalo ang mga pinakamakasalanan na alam Niyang kailangang kailangan Siya. Kailangang kailangan natin ng Diyos gaya ng isang sanggol na hindi mabubuhay nang walang kalinga ng magulang. Tanggapin natin nawa ang pag-ibig at awa ng Diyos at mamuhay sa Kanyang kapayapaan na hindi nagmamaliw sa ginhawa man o hirap at sa lahat ng oras. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.