Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Sunod sa Kalooban ng Diyos”

Hulyo 31, 2021. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Memorial of Saint Ignatius of Loyola, Priest (White).

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-17 ng Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Levitico 25, 1. 8-7
Pagbasa mula sa aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila’y nasa Bundok ng Sinai, “Bibilang kayo ng pitong Taon ng Pamamahinga, pitong tigpipito – apatnapu’t siyam na lahat. Pagkalipas nito, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan – Araw ng Pagtubos – hihipan nang malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ikalimampung taon; ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito’y taon ng inyong paglaya; ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin.

Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo. Sapagkat ito’y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid.
Sa taong iyon, bawat isa sa inyo’y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga; kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa’t isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 2-3. 5. 7-8
Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

MABUTING BALITA
Mateo 14, 1-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayan kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Hesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, “Siya’y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala!”
Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, “Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid.” Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan ngunit natatakot siya sa mga Judio, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista.
Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias.

Labis na nasiyahan si Herodes, kaya’t isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, “Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista.” Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya’t pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga; dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang kapistahan po ni San Ignacio de Loyola! Tampok naman sa atin Ebanghelyo ngayon ang pagkamatay ni San Juan Bautista. Namatay siyang isang martir subalit mayroon ding mga santo na gaya ni San Ignacio na hindi man namatay na martir ay pinili namang mamatay sa sarili araw-araw. Mamamatay tayo sa sarili kung pinipili nating gawin ang mahirap, ang taliwas sa ating makasariling sarili para gumawa ng mabuti sa Diyos at sa kapwa. Si San Ignacio ang nagturo ng malawak at malalim na pag-unawa at paggawa sa “discernment”. Ito ang pagdidiskubre ng kalooban ng Diyos sa bawat bagay mula malaki hanggang pinakamaliliit. Naririto ang Diyos sa atin, may pakialam Siya sa bawat yugto ng ating buhay.

Tayo kaya, ano ang ating “focus” sa buhay? Saan, ano o kanino natin ibinubuhos ang ating lakas? Ang mga martir gaya ni San Juan Bautista ay walang pagpapahalaga sa sariling buhay niya. Maipagtanggol lamang ang katotohanan ng Diyos, maisalba man lamang sana ang kaluluwa ng hari na nagkakasala nang mortal dahil sa kanyang katigasan ng puso. Subalit namatay si San Juan. Ibig sabihin ba nito, walang saysay ang ginawa niyang pagpapagal at pagpapangaral? Hindi. Kabaliktaran pa nito. Sapagkat nagawa niya ang kanyang tungkulin kahit hanggang kamatayan pa.

Dahil diyan, natanggap niya ang buhay na walang hanggan at walang katapusang parangal mula sa Diyos kaya’t siya’y ginugunita dalawang beses sa isang taon sa simbahan at kinikikilala dahil sa kanyang kabanalan. Halos makalimutan na nga nating siya’y pinsan ni Jesus dahil hindi niya alintana alinman sa mga ito, masunod lamang ang kalooban ng Diyos sa kanyang buong buhay hanggang kamatayan pa. Kaya naman tayo rin mga kapatid, alalahanin natin para kanino tayo nabubuhay at saan tayo babalik. Walang iba kung hindi sa Panginoong Diyos lamang.

Humingi tayo ng Kanyang gabay at pagpapala sa lahat ng oras. Sa bawat desisyon ng ating buhay mula malaki hanggang maliliit. Sapagkat ganoon na lamang Niya tayo kamahal. Walang imposible sa Kanya. Lahat tayo ay maaring maging banal gaya ng mga santo kung gugustuhin natin at sisikapin nating sumunod sa Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.
Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.