Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tagumpay Kasama ni Jesus”

 

 

 

 

Mayo 17, 2021. Lunes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel.

Monday of the Seventh Week of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 19, 1-8
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo nama’y naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon ilang alagad, at tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?” “Hindi po,” tugon nila. “Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo.” “Kung gayun, sa ano kayo nabinyagan?” tanong niya. “Sa binyag ni Juan,” anila. Sinabi ni Pablo, “Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, samakatuwid baga’y kay Hesus.” Nang marinig nila ito, sila’y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila’y nagsalita ng iba’t ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila’y humigit-kumulang sa labindalawang lalaki.

Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo’y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 67, 2-3. 4-5ak. 6-7ab
Tanang mga kaharian,
ang Poong D’yos ay awitan.
o kaya: Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 29-33
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Hesus, “Ngayon po’y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga! Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo’y mula sa Diyos.” Sumagot si Hesus, “Naniniwala na ba kayo ngayon?” Darating ang oras – at ngayon na nga – na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayunma’y hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo’y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan; ngunit laksan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Ang Panginoon ay nagtagumpay na. Nagtagumpay na Siya laban sa kasamaan at kasalanan. Sa parehong paraan, tayo rin ay natatagumpay sa lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Jesus ay hindi na tayo alipin ng kasalanan at kasamaan. Subalit paano mangyayari ito? Ang mundo ay talamak ng kasamaan at kasalanan dahil sa mga taong matigas ang puso na sinusunod ang sarili at ang mundo at hindi ang Diyos.

Kung gusto nating magtagumpay sa masama at kasalanan, itakwil natin ito. Gumawa ng desisyon na iwasan ang kasalanan araw-araw kahit pa magkakamali sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos ay walang hanggan. Kaysa ang manatili sa pagiging masama o sa kasalanan na hindi na sinusubukang magbago pa. Sa ating pagtatamasa ng tagumpay ni Jesus, kailangan din nating buhatin ang ating Krus at manalangin. Tayo ay hindi mga alipin ng masama kung hindi anak ng Diyos.

Sumunod tayo sa Kanya at tumalima sa Kanya upang ating manahin ang dapat para sa atin na bunga ng sakripisyo ni Jesus, ang langit at buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.