Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tahanan ng Diyos”

Nobyembre 9, 2023. Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma.

MABUTING BALITA
Juan 2, 13-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio, kaya’t pumunta si Hesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, “Alisin ninyo rito ang mga iyan! Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama!”

Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa Kasulatan, “Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.”

Dahil dito’y tinanong siya ng mga Judio, “Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?” Tumugon si Hesus, “Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw.” Sinabi ng mga Judio, “Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?”

Ngunit ang templong tinutukoy ni Hesus ay ang kanyang katawan. Kaya’t nang siya’y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito; at naniwala sila sa Kasulatan at sa mga sinabi ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma! Sa wikang Ingles, ito po ay tinatawag na “Feast of the Dedication of the Lateran Basilica”. Ano nga po ba ang Basilica na ito? Katunayan, ito ang may pinakamataas na antas sa ranggo ng mga Simbahan sa buong mundo. Sabi sa “Our Parish Priest” website, “Kadalasan akala ng mga tao na ang simbahang luklukan o sentro ng pamamahala ng Santo Papa ay ang St. Peter’s Basilica sa Vatican City. (…) Pero ang talagang katedral o simbahan ng Santo Papa bilang obispo ng Roma ay hindi ang St. Peter’s Basilica kundi ang Basilica of St. John Lateran (Simbahan ng San Juan Laterano).

Dito naman ang sentro ng kanyang pamumuno bilang pastol ng lahat ng Katoliko sa diyosesis ng Roma. Itinuturing itong “ina ng lahat ng mga simbahan” dahil ito ang opisyal na luklukan ng obispo ng Roma, ang sentro ng simbahang Katoliko sa buong mundo.”
Ang Basilika na ito ay ipinangalan kina San Juan Bautista at San Juan, Manunulat ng Mabuting Balita. Tandaan natin na ang mga simbahan ay mahalaga. Ito ang bahay ng Diyos. Nasa loob ng bawat simbahan ang Banal na Katawan at Dugo ni Hesus.

Mahalaga ang istruktura para ipaalala sa atin na ang Diyos ay dakila. Subalit hindi rin dapat mapako ang pagtingin natin sa panlabas na anyo nito. Malalaki at magagara ang mga palasyong simbahan, ngunit walang wala ito kumpara sa makikita natin sa Langit – ang Diyos mismo at makakapiling natin Siya roon nang personal. Kung dito kay gaganda na ng mga simbahan Niya, paano pa kaya Siya na mismong Maylikha ng lahat ng magaganda at mabuti sa mundo at pinagmumulan ng lahat ng ito? Kaya hangarin nating maging banal dahil tayo rin ay templo ng Diyos.

Maging paalala nawa ito na dapat tayong maging banal at iwasan ang pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Tayo rin ay Simbahan. Ang Diyos ay nananahan sa ating kalooban. Dumudumi ang ating puso dahil sa pagkakasala subalit malilinis ito sa pagkukumpisal. Nawa’y kung maganda ang mga nakikita nating simbahan, maging isang paalala ito na gawin nating maganda at mabuti ang sarili para sa Diyos. Magsikap tayong gawin ang tama kahit ito’y mahirap. Halimbawa, kung iba’y natutuwa sa tsismis, ibahin natin ang sarili natin.

Manindigan tayo at tayo nawa ang magsilbing hahatak sa iba tungo sa kabutihan. Lahat ng mabuti ay hangarin nating isipin at gawin sapagkat ang Diyos ay nanahan sa atin. Magsisimula ito sa isip at mamumunga sa ating salita at gawa. Humingi tayo ng tulong sa Diyos upang maging mabuti tayo mula sa ating isip nang maging malinis din ang ating buong puso at pagkatao.

Nawa’y paniwalaan at patuloy nating pagnilayan natin ito. Amen.

Patuloy po nating ipanalangin ang mga kaluluwa sa purgatoryo ngayong buwan ng Nobyembre:

V. Kapayapaan kailan man ang igawad ng Maykapal sa yumaong ating mahal.
R. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan.
Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. +

Pagpalain po tayong lahat ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos, at ipagsanggalang nawa Niya tayo laban sa tukso at masasama ngayon at magpakailanman. Amen. +

Pagninilay ni: F.M.M.J.
Tamang Pananamit sa Simbahan: https://bit.ly/3JNVrWM

Pinagmulan ng Pagbasa: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith

About Author

Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.

You may also like

Bible Catholic Church Catholic Faith News

WHY THE DEVIL HATES THE BLESSED VIRGIN SO MUCH (AND WHY YOU SHOULD LOVE HER)

  Satan hates the Blessed Virgin Mary. In fact, he has been doing everything in his power to discourage devotion to
Apologetics / Reflections Catholic Church The Sacraments

BINYAG, KASAL, KUMPIL AT IBA PA. BAKIT DAW MAY BAYAD? BY: ADMIN COCO

Sabi ng mga sektang kutya ng kutya sa katoliko sabi nila bakit ang kasal niyo my bayad? binyag my bayad?