Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tayo’y Bahagi ni Jesus”

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2, 2021. Ikalimang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Fifth Sunday of Easter (White).

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 9, 26-31
Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya, at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito’y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo’y buong tapang na nangaral sa Damasco, sa pangalan ni Hesus. At mula noon, si Saulo’y kasama-sama nila sa Jerusalem, at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya’t itinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya’t naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito’y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32
Pupurihin kita, Poon,
ngayong kami’y natitipon.
o kaya: Aleluya!

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 3, 18-24
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan
Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo’y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo’y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa kanya, sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ito ang kanyang utos: manalig tayo sa kanyang Anak na si Hesukristo, at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 15, 1-8
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga; at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin.

“Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga nang sagana; sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan, at ipagkaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo’y namumunga nang sagana at sa gayo’y napatutunayang mga alagad ko kayo.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat! Ang Panginoon ang puno at tayo naman ang mga sanga. Madaling makita sa puno na ang bunga ay tumubo sa sanga na nakakabit pa sa puno. Ang mga sangang naputol o natanggal ay nasa lupa, tuyot at namamatay na. Wala na itong mabibigay na buhay. Subalit ang nakakapit kung saan ang sanga ay parte ng puno ay malago at malusog at magiging kapakipakinabang pa. Ganoon din tayo mga kapatid. Walang sinuman sa atin ang makakagawa ng mabuti at tama at makakapamunga ng magagandang salita o gawa sa ibang tao kung hindi tayo nag-uugat sa Diyos. Kung hindi nag-uugat ang bawat desisyon, salita at maging pagkatao natin sa Panginoon, ang ating mga salita o gawa ay hindi magiging mabuti at tama. Diyos ang nagpapala ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang kalooban.

Ang mga Banal na Sakramento gaya ng kumpisal at Banal na Misa, pati ang pananalangin ang mga nutrisyon ng ating kaluluwa. Ito ang nagdudugtong sa atin at sa puno na si Jesus. Sapagkat kung wala ito, tila rin tayo mga patay o tuyot na dahon na walang buhay. Ang Diyos ang buhay. Higit sa lahat ng materyal na pangangailangan ang pangangailangan natin sa Diyos na Buhay. Sa Kanya galing ang lahat ng mabuting bagay. Nawa ay iayon natin ang lahat ng ating iniisip, gawa at salita sa Kanya. Manalangin tayo at magnilay sa Kanyang Salita araw-araw. Magdebosyon tayo kay Maria at mag-rosaryo. Humingi tayo ng gabay sa ating mga desisyon kung saan tayo mamumunga nang masagana ayon sa kagustuhan ng Diyos na siyang pinakamainam sa lahat. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: F.M.M.J.

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.