Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Birheng Maria, Iniakyat sa Langit”

Photo Credit: Pinterest

Agosto 15, 2019. Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria.

Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16 Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

UNANG PAGBASA Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan. Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya’t napasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

Isa pang tanda ang lumitaw sa langit: isang pulang dragon na napakalaki. Ito’y may pitong ulo at sampung sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito’y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan!”

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

IKALAWANG PAGBASA 1 Corinto 15, 20-27 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayun din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao.

Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ngunit ang bawat isa’y sa kanya-kanyang takdang panahon: Si Kristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan; at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. 

Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng Kasulatan: “Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos.” Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA Lucas 1, 39-56 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo Panginoon.

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria, “Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin! At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan — Banal ang kanyang pangalan!

Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.

Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel, bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!” Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo. 

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria! Ang araw na ito po ay tinatawag ding “Solemnity of the Assumption of Mary”. Ngayon po ay ginugunita natin na si Maria po ay iniakyat ng Diyos mula sa lupa noong siya ay namatay. Sapagkat siya’y ipinaglihi at ipinanganak ng walang bahid ng kasalanan (Immaculate Conception) na ipinagdiriwang natin tuwing ika-8 ng Disyembre, gayun din ay hindi mabubulok ang kanyang katawan gaya nating mga makasalanan. Ito ay babalik at babalik sa langit kung saan siya mas kabilang ayon sa kalooban ng ating Panginoon.

Ngayon, ano nga ba ang pagninilayan natin dito? Una, nawa ay paalalahanan tayo na ang buhay natin dito sa lupa ay panandalian lamang. Walang nabubuhay dito sa mundo magpakailanman. Kahit gaano pa katalino o kayaman ay babawian din ng buhay at iiwanan niya anuman ang mayroon siya dito sa lupa. Kaya naman, hingiin natin ang tulong ni Maria, ating ina, upang tulad niya ay atin ding ibuhos ang ating sarili sa pagsisilbi sa Panginoon. Nanatili si Maria kay Jesus mula noong siya ay umoo sa Diyos upang maging ina ng Tagapagligtas. Hanggang sa pagkamatay si Jesus naroroon siya at hindi nang-iwan. Tulad niya, tayo rin ay manatili nawa sa ating pagsasakripisyo, pagtulong sa kapwa kung saan natin makikita si Jesus sapagkat, ito rin ay magiging korona natin sa langit. 

Si Maria ay ating ina at pananggalang natin sa lahat ng mga kawalan ng pag-asa at panghihina ng loob. Siya ang babaeng pinangakuan na magtatagumpay laban sa lahat ng masama. Sa pamamagitan ng pagsilang niya kay Jesus. Tayo rin ay magtatagumpay sa buhay kung kasama natin si Maria. Sapagkat kung nasaan si Jesus ay naroon din si Maria. Kung tayo ay lalapit kay Maria ay dadalhin niya tayo kay Jesus. Nawa ay pag-alabin natin ang pagmamahal natin sa ating ina. Ngayon matapos ang kanyang buhay sa mundo ay nakamtan niya ang gantimpalang langit at nakasamang muli si Jesus.

Ang buong buhay niya ay inilathala niya at binuhos mula noon hanggang ngayon na siya nasa langit na bilang reyna ng langit at lupa. Nagpakababa siya at itinuring ang sarili bilang alipin ng Panginoon kaya naman siya ay itinataas din ng Diyos. Kaya niyang hilingin ang kahit ano kay Jesus para sa atin lalo ang pagpapatawad at grasya upang humingi ng tawad. Sana ito rin ang gawin natin. Tularan si Maria at magdebosyon sa kanya. Magdasal tayo ng Santo Rosaryo at ito ang ating pananggalang sa mga kasamaan ngayong panahon na ito. Mas magaan at maganda ang ating buhay anuman ang ating harapin dahil alam nating may ina tayo sa langit na si Maria. 

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.