Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Buhay ng mga Banal”

Nobyembre 1, 2019. Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal (All Saints Day).

UNANG PAGBASA
Pahayag 7, 2-4. 9-14
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Ako’y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat, “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punongkahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos.” At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan – sandaa’t apatnapu’t apat na libo buhat sa labindalawang lipi ng Israel.

Pagkatapos noo’y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, “Ang kaligtasan ay mula sa Kordero, at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono!” Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda, at ng apat na nilalang na buhay. Sila’y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila “Amen! Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman! Amen!”

Tinanong ako ng isa sa matanda, “Sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling?” “Hindi ko po alam,” tugon ko. “Kayo ang nakaaalam.” At sinabi niya sa akin, “Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng Kordero ang kanilang damit.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo.

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 3, 1-3
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan; hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo’y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya’t ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo – siya’y malinis.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 1-12a
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya’y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila’y tinuruan niya ng ganito:

“Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.”
“Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos.”
“Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos.”
“Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi.”
“Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.”
“Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.”
“Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila’y ituturing ng Diyos na mga anak niya.”
“Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.”
“Mapalad kayo kapag dahil sa aki’y inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal! Sa wikang Ingles ay “Happy All Saints Day!”

Ano ang paghahandang ginawa natin? Maraming pagkain ngayon at iba’t ibang libangan sa sementeryo. Likas na sa ating kulturang maka-pamilya ang pagtuunan ng pansin ang handaan, ang mga “reunion” na nagaganap tuwing Undas. Ngunit pinakamahalaga sa lahat ang dasal. Maalala nawa natin ang pagdarasal sa yumao kasabay ng ating pamilya. Marami sa internet na maaring dasalin na nobena para sa mga kaluluwa sa purgatoryo o ang Santo Rosaryo na mabisa rin para sa mga kaluluwang nangangailangan ng panalangin. Mahalaga ring makapag-alay tayo ng Banal na Misa para sa kanila sapagkat hindi natin alam kung nasaan sila. Mahirap makapasok sa langit at tanging ang mga Santo lamang ang siguradong pinaniniwalaan nating napunta sa langit pagkatapos nilang mamatay.

Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang lahat ng mga banal. Napatagumpayan nila ang buhay dito sa lupa. Habang tayo ay nasa paglalakbay pa lamang. Matapos ng buhay na ito ay saka pa lamang tayo huhusgahan base sa ating ginawa. Binuhat ng mga santo ang Krus nang buong puso, kaluluwa, lakas at buhay. Dahil dito ay naging ilaw din sila ng marami sa atin sa Simbahan mula kay Cristo. Bawat isa kanila ay ehemplo na dapat tularan kung paanoo sundin si Cristo. Tayo sa sariling paraan ay magagawa ring maging banal gamit ang lahat ng talento, abilidad, talino at sarili na ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat ito ay napakalakas na sandata kapag inialay sa Panginoon para sa kanyang kaharian tulad ng ginawa ng mga banal na mga makasalanan din tulad natin. Kaya patunay ito na hindi lamang para sa iilan ang kabanalan kung hindi para sa ating lahat. Lahat tayo ay tinatawag maging santo o santa. Ano pa ang dapat gawin upang maging banal? Kailangan lamang natin sundin ang Panginoon nang buong puso, lakas at kaluluwa. Wala tayong ititira sa ating sarili at handang gawin ang kalooban ng Panginoon. Ganito ang mga santo. Namatay na sila sa kanilang sarili bago pa man mamatay ang kanilang katawang lupa. Kaya naman ay agad silang nakasama kay Cristo sa muli nitong pagkabuhay.

Minsan maari nating ugaliing magbasa ng buhay ng mga banal. Pumili tayo ng ating paborito isa man lamang. Ngunit kahit ilan ay maari. Gayahin natin ang kanilang buhay at tayo rin ay magiging mga banal. Gaano man kahirap ay hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang kapiling natin ang Diyos habang buhay at kasabay nito ang walang hanggang ligaya. Walang hanggan din ang ating gantimpalang hindi mauubos. Sa Diyos lamang ang tinatawag nating “happily ever after”. Kaya naman makakamit natin ito kung pipiliin natin siya nang walang takot kahit ano pa mang kapalit. Huwag tayong matakot maging santo. Sundin natin ang Panginoon nang walang takot at buong puso. Gawin natin itong malinis at busilak sa kumpisal para sa Banal na Komunyon. Tayo ay magiging banal din unti-unti. Dahil siya mismo ang babago sa atin at magpapalit sa ating pagkatao upang maging tulad ni Cristo. Walang imposible sa Diyos.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.