Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Mahalin si Cristo Tulad ni Maria”

Enero 1, 2020. Miyerkules. Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos.

UNANG PAGBASA
Bilang 6, 22-27
Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita:
Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon;
nawa’y kahabagan ka niya at subaybayan;
lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan.
Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8
Tugon: Kami’y iyong kaawaan, pagpalain, Poong mahal.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 4, 4-7
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:

Noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayun, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos.

Upang ipakilalang kayo’y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang Anak nang tayo’y makatawag sa kanya ng “Ama! Ama ko!” Kaya’t hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 2, 16-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon: Nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Betlehem at nakita nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya’t isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito; at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel.

Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Hesus – ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang Maligaya at Mapagpalang Bagong Taon po sa ating lahat! Maligayang kapistahan din po ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Napakagandang sa umpisa ng taon ay hindi mga horoscope, feng shui o pampaswerte ang ating iniintindi kung hindi ang ating Mahal na Ina. Panahon na para iwanan ang mga paniniwalang ito na hindi naman Katoliko at hingiin natin ang tulong ng Diyos na may buong pananalig.

Ngayong Dakilang Kapistahan ng “Mary Mother of God” sa wikang Ingles ay pinapaalalahanan tayo na sasamahan tayo ni Mama Mary sa buong taon. Hindi lang ngayon kung hindi araw-araw ng taong ito hanggang matapos muli ang 2020 at magsisimula ulit tayo kasama ni Maria.

Sino ba si Maria sa ating buhay? Unang una, alam natin na siya ay ina ng Diyos. Siya ay ang babaeng nagsilang kay Jesus noong siya’y nilukuban ng Espiritu Santo. Alam nating si Jesus ay Diyos na totoo at tao din namang totoo. Kaya marapat na Siya ay tawaging Ina ng Diyos sapagkat si Jesus na kanyang Anak ay Diyos. Bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat sapagkat siya ay nakinig sa Salita ng Diyos at natupad sa Kanya ang pangako ng Panginoon. Sa lahat ng ito, naiintindihan ba natin na si Maria din ay ating ina? Ibinigay at ipinamamahagi sa atin ni Jesus ang lahat lahat ng grasya na maari nating matanggap. Unang una, ang Kanyang sariling dugo at katawan na tinatanggap natin sa Eukaristiya. Dahil dito, nagiging katawan ni Jesus ang katawan natin. Dumadaloy sa dugo natin ang kanyang Banal na Dugo tuwing komunyon. Naiintindian ba natin ito at nauuwaan sa kaibuturan ng ating puso?

Bukod dito, isa sa mga pinakamalalaking grasya na ibinigay niya sa atin ay ang Kanyang mismong ina. “Hail Mary, Full of Grace” pagbati ng anghel sa kanya. Sa tagalog ay “Aba Maria, napupuno ka ng grasya”. Higit sa lahat ng santo at ang mga anghel sa langit, siya ang pinakamainam na puntahan. Mula pa noong siya ay ipaglihi ay puspos na siya ng grasya. Inihanda siya ng Diyos upang maging karapat-dapat Niyang ina at ina rin nating lahat. Ang tanong ay, talaga bang tinatanggap natin si Maria bilang ating ina? Humihingi ba tayo ng tulong sa kanya? May debosyon ba tayo sa Santo Rosaryo na pinakamabisang sandata laban sa mga problema, dagok sa buhay at kasalanan? Ang mga ina natin sa lupa kadalasan ay nilalapitan tuwing may problema. Sila ang kumakalinga sa atin. Laging naririyan para sa atin.. Wala silang ibang hiling kung hindi ang kabutihan natin. Paano pa kaya si Maria na puno ng grasya, puno ng pagmamahal at awa ng Diyos para sa ating lahat? Nakikita Niya si Jesus na kanyang Anak sa bawat isa sa atin. Sapagkat bahagi tayo ng katawan ni Cristo. Hayaan natin siyang kupkupin tayo sa Kanyang sinapupunan. Doon tayo mamalagi sa Kanyang kalinis-linisang puso. Upang tayo rin ay maging mas kagaya ni Cristo sa bawat araw na magdadaaan ngayong bagong taon. Nawa gaya rin ni Maria ay mahalin natin at pagsilbihan si Jesus at si Jesus sa ating kapwa. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.