Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Maria, Ating Daan Tungo kay Jesus”

Disyembre 12, 2020. Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe.

Feast of Our Lady of Guadalupe, Patroness of the Philippines.

UNANG PAGBASA
Zecarias 2, 14-17
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Sinabi ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.”
Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya. Siya’y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayun, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem.
Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya’y tumindig mula sa kanyang templo.
Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan.
Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya’t napasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

Isa pang tanda ang lumitaw sa langit: isang pulang dragon na napakalaki. Ito’y may pitong ulo at smapung sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito’y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan!”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Judith 13, 18bkde. 19
Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.
Anak, sumasainyo ang pagpapala ng Diyos na Kataas-taasan.
Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa.
Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa.
Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.
Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo
ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao
habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos.
Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

ALELUYA
Lucas 1, 28
Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:

Lucas 1, 39-47
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe! Ang pagdiriwang ngayong araw na ito ay tungkol sa pagpapakita ng Mahal na Birhen kay San Juan Diego sa Mexico taong 1531. Noong panahong iyon nagsimula na ang protestantismo sa pangunguna ni Martin Luther. Bago ang mga panahon na iyon ay Katoliko lamang ang talagang Kristiyano.

Simula noon dumami na ang sekta at nagpapakilalang Kristiyano subalit kinakalaban ang Simbahang Katolika. Ang Mexico naman noong mga panahon na iyon ay puno ng mga Aztecs, at ang kanilang paganong relihiyon kung saan ang simbulo ng ahas ay palaging ginagamit. Tinuturing pang isa sa mga diyus-diyosan ay anyong ahas. Bakit ito pinili ng Mahal na Birhen? Sa ngayon, ang Mexico ang isa sa mga bansa na marami ang Katoliko. Isa rin sa pangunahing “pilgrimage site” ang Basilica ng Guadalupe sa Mexico. Noong mga panahong lumitaw ang Mahal na Birhen ay siyam na milyong tao ang nagpabinyag at naging Katoliko. Patunay lamang ito na ang Mahal na Birhen ay gumagabay sa atin at sa ating Simbahan. Hindi tayo pinababayaan at handang sumaklolo sa atin ang ating ina mula sa maliit hanggang sa malalaki. Marami man ang kumalaban sa ating Simbahan at pananampalataya, hindi pa rin mananalo ang masama laban sa atin sapagkat nasa atin ang Diyos.

Hanggang ngayon nananatiling matatag at malaki ang Simbahan natin habang ang ibang sekta ay watak-watak at iba’t iba ng pinaniniwalaan. Sapagkat nasa atin ang buong katotobanan. Saliksikin, unawain at ipagtanggol nawa natin ito. Nasa atin si Maria at ang Diyos. Siya ang babaeng nagsilang sa Diyos na nagkatawang-tao at nagbigay sa atin ng Mesiyas. Siya rin ang magiging daan natin kay Jesus. Huwag tayong makinig sa mga rebelde ng pananampalatayang sumisira sa ating simbahan mula noong una. Sa halip, alamin mo ang katotohanan na galing mismo sa Simbahan na iniwan ni Jesu Cristo. Higit sa lahat, yakapin natin ang Mahal na Ina bilang ating tunay na nanay sa lupa at sa langit.

Ano ang debosyon mo sa kanya? Mayroon ba? Kung wala naman o ito ay mahina, panahon na upang mag-isip paano mas mapagtitibay ang ating ugnayan kay Maria. Sapagkat sa lahat ng laban sa buhay, siya ang ating makakasama. Gaya ng isang mabuting ina na hindi tayo iiwanan anumang pagsubok ang pagdaanan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.