Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Maria, Ating Mapagmahal na Ina”

 

 

 

 

 

Disyembre 8, 2020. Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria.
Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary.

UNANG PAGBASA
Genesis 3, 9-15. 20
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong,
“Saan ka naroon?”
“Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” tugon ng lalaki.
“Sinong may sabi sa iyong hubad ka?” tanong ng Diyos. “Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”
“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.
“Bakit mo naman ginawa iyon?” tanong ng Diyos sa babae.

“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” tugon naman niya.
At sinabi ng Panginoon sa ahas:
“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas; ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae’y laging mag-aaway, binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.” Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.
Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.
Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinupad.

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!
Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 1, 3-6. 11-12
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!
At dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.
Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 1, 28
Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria! Sa wikang Ingles po ay, Happy Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary! Ngayong araw po ang ipinagdiriwang natin ang paglilihi ni Santa Ana kay Maria sa kanyang sinapupunanan. Siyam na buwan matapos nito, sa ika-8 ng Setyembre, ay ipagdiriwang naman natin ang kapanganakan ni Maria.

Bakit napakahalaga ng pistang ito? Isa ito sa apat na dogma ng ating simbahan tungkol kay Maria. Ibig sabihin ng dogma, ito po ay hindi na mapapalitan o hindi na maaring mabura magpakailanman. Ito ay totoong totoo at walang makakapagpabago dito. Bago pa man magkaroon ng merito ang pagpapakasakit, pagkamatay, at pagkabuhay ng kanyang Anak na si Jesus, ipinagkaloob na ng Diyos ang pagkawalang sala kay Maria. Sapagkat ang Kanyang Anak na si Jesus ay banal sa lahat, minarapat Niya na ang magiging ina ng ating Panginoon ay banal din, bukal ng grasya, lubhang pinakamalinis sa lahat at walang bahid ng dumi o kasalanan. Si Maria ay ligtas sa kahit ano pa mang kahinaan na mayroon tayong mga ordinaryong tao na makasalanan. Kaya po, mas masasabi nating mas malapit si Maria kay Jesus kaysa sa atin. Siya ang ating tulay patungo kay Jesus dahil siya ang pinakamalapit at pinakamainam na tagapamagitan natin sa kanyang Anak na si Jesus.

Subalit gaya nating mga tao ay may emosyon din si Maria. Nagulumihanan siya noong una subalit hindi nagduda sa bokasyong ipinahayag sa kanya ni Anghel Gabriel – ang pagiging ina ng Diyos. Matapos nito ay nagtiwala siya sa plano ng Diyos para sa kanya. Bagamat tila imposible, naniwala siyang posible ang lahat. Ibinigay ni Maria ang kanyang sarili ng buong buo sa Panginoon. Nalaman niya ang plano ng Diyos at ibinigay ang sarili para dito.

Ilan kaya sa atin ang nakakaisip na gayahin si Maria sa ating araw-araw na buhay? Ang kanyang tiwala, lakas ng loob, at pagbibigay ng sarili sa Panginoon. Oo, araw-araw ay maari nating ibigay ang sarili sa Panginoon. Araw-araw bagamat tayo ay makasalanan, maari tayong makakuha ng grasya mula sa Diyos upang mabuhay ng banal. Upang maiwasan natin ang kasalanan at magawa ang Kanyang plano para sa atin na higit na mainam sa lahat.

Tanungin natin sa Panginoon, para saan tayo pinanganak, at para saan tayo dito sa mundo? Mula dito, madidiskubre rin natin ang ating bokasyon sa buhay – ang ating misyon mula sa Diyos. Nawa, gaya ni Maria, kapag natuklasan natin ito ay gawin natin ang lahat. ibigay natin ang buong buong sarili natin sa Diyos. Sapagkat walang nagtitiwala sa kanyang nabibigo. Walang sinumang nagbibigay sa Diyos ang nasasayang.

Lahat ay may katuturan at kahihitnang higit na mas maganda at malawak. Binabalik Niya ang lahat nang sobra-sobra pa. Ang pinakahigit sa lahat, maisasama Niya tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan na para sa mga taong piniling pasanin ang Krus, nakinig sa Salita ng Diyos at ginawa ito. Nawa hilingin natin ang tulong ni Maria, ating ina. Gagabayan niya tayo patungo kay Jesus at hindi tayo maliligaw o mapupunta kahit saan. Gaya ng isang mapagmahal na ina sa lupa, at higit pa, kakalungin niya tayo nang magiliw sa ating mga hapis at dadalhin papunta sa kanyang Anak na si Jesus. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless! 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.