Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Maria, Ina ng Diyos at ng Lahat”

Enero 1, 2021. Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos.

Solemnity of Mary, The Holy Mother of God (White)
World Day of Prayer for Peace.

UNANG PAGBASA
Bilang 6, 22-27
Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita:
Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon;
nawa’y kahabagan ka niya at subaybayan;
lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan.
Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8
Kami’y iyong kaawaan, pagpalain, Poong mahal.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 4, 4-7
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayun, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos.
Upang ipakilalang kayo’y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang Anak nang tayo’y makatawag sa kanya ng “Ama! Ama ko!” Kaya’t hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos.
Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 2, 16-21
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Betlehem at nakita nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya’t isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito; at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel.

Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Hesus – ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang Maligaya at Pinagpalang Bagong Taon po sa lahat! Bagong taon na naman. Bagong simula ng ating buhay na parang isang umaga na puno ng pag-asa. Pag-asa at pagtanaw sa mga maaring mangyari ngayong taon. Magbago man ang lahat at ang mundo, magpalit man ng maraming araw, buwan at taon, tandaan nating isa lang ang nananatili – ang Diyos at ang Kanyang pag-ibig sa atin. Ngayon nga sa ikawalong araw sa oktaba sa Pasko ay ating ipinagdiriwang ang “Solemnity of Mary, Mother of God”. Si Maria bilang ina ng Diyos. Kaya naman magandang sa simula ng ating taon ay ialay natin sa mahal na ina na siya namang mag-aalay kay Jesus ng lahat ng araw ng taon na ito. Piliin nating maglakbay sa taon na ito kasama si Maria. Bakit?

Sapagkat mula sa umpisa, siya ang inihanda ng Diyos na maging unang disipulo ni Jesus. Higit pa sa mga apostol ni Jesus na nakasalamuha Niya noong Siya ay may gulang na. Kung hindi mula sa pagkakatawang tao, sa pagiging sanggol, bata, hanggang paglaki maging papunta sa Krus at sa libingan, laging sumusunod si Maria kay Jesus. Laging magkasama si Jesus at Maria. Walang tigil na iniaalay ng mahal na ina ang kanyang buong buhay at paglilingkod kay Jesus sa pinakamainam na paraan at ito ay sa pagiging ina ni Jesus. Alam nating lahat na nagmamahal sa ating sariling ina kung gaano kahalaga ang mga nanay sa ating buhay. Mas lalong higit pa ang ina ng Panginoon natin na walang bahid ng sala.

Ang pagsunod at pagsisilbi na ito ni Maria ay may kaakibat na pananalangin. Ang pananalangin sa puso kung saan doon pinagninilayan at tinatandaan ni Maria ang lahat ng mga bagay. Unti-unti, iniisip niya at hinahanap ang kalooban ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tayo kaya? Ang buhay ba natin ay isang buhay na iniaalay sa Diyos na may gawa nito? O namumuhay na lamang tayo para sa ating mga sarili at sariling kagustuhan? Nawa, magdebosyon tayo kay Maria. Ang rosaryo ang pinakamainam na paraan upang matularan natin ang pagsunod ni Maria sa Diyos nang walang tigil at buong kababaang loob saan mang estado tayo ng buhay inilagay ng Diyos. Amen.

Pagnilayan natin ito. +

Maligayang Pasko po sa ating lahat!
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.