Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ESPESYAL: “Regalong Handog sa Diyos”

 

 

 

 

Disyembre 24, 2019. Martes. Pagmimisa sa Bisperas ng Pagdating ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Isaias 62, 1-5
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem.
Hindi ako tutugon hangga’t hindi siya naililigtas,
hangga’t ang tagumpay niya
ay hindi nagliliwanag
na tulad ng sulo sa gabi.
Ang lahat ng bansa’y
pawang makikita ang iyong tagumpay,
at mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan.
Ika’y tatawagi’t
bibigyan ng Panginoon ng bagong pangalan.
Ikaw ay magiging magandang korona
sa kamay ng Diyos,
korona ng Panginoong nakalulugod.
Hindi ka na tatawaging “Itinakwil,”
Ni ang lungsod mo’y hindi rin tatawaging
“Asawang Pinabayaan.”
Ang itatawag na sa iyo’y “Kinalugdan ng Diyos,”
At ang lupain mo’y tatawaging “Maligayang Asawa,”
pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo,
at sa lupain mo,
siya ay magiging tulad ng asawa.
At ikaw Israel
ay ituturing niyang kasintahan,
ang manlilikha mo’y pakakasal sa iyo,
kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki
sa araw ng kanyang kasal,
gayun magagalak sa iyo ang Diyos.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 4-5. 16-17. 27 at 29
Tugon: Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

IKALAWANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 16-17. 22-25
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, tumayo siya sa sinagoga at sinenyasan silang tumahimik.

“Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos – makinig kayo! Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila’y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Egipto, inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. At nang alisin ng Diyos si Saulo, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. ‘Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko.’ Mula sa angkan ng lalaking ito ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Hesus, ang kanyang ipinangakong Tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisiha’t talikdan ang kanilang mga kasalanan, at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, ‘Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya’y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak.’”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 1, 1-25
Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab; si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josafat, at si Josafat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz, at si Acaz ang ama ni Ezequias. Si Ezequias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.

Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Joconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim, at si Eliaquim ang ama ni Azor. si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim; itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eluid ang ama ni Eleazar; si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Samaktwid, labing-apat ang salin-lahi mula kay Abraham hanggang kay David, labing-apat mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia, at labing-apat din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo.

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria’y natagpuang nagdadalang-tao. Ito’y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya’y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

“Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki,
At tatawagin itong “Emmanuel,”
ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos”.
Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon; pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang bisperas ng Pasko po sa ating lahat! Ilang oras na lamang po ay Pasko na! Ano ang ating inaabangan? Ano ang ating kinapapanabikan? Si Cristo nga ba? O baka naman mga regalo, aguinaldo, at masasarap na pagkain? Ang mga ito ay bahagi ng kasiyahan. Ngunit sana ilagay natin sa unang una at sentro ng lahat ng selebrasyon at paghahanda si Cristo. Ang mga tao, propeta at mga hari sa Lumang Tipan ay matagal nang hinihintay ang Mesiyas. Tatlong labing apat na salinlahi mula kay Abraham bago dumating si Jesus na sa wakas ay kapiling na natin. Bukas nga ay gugunitain natin ang Kanyang unang pagdating dito sa mundo. Kasabay nito ay pinaalalahanan tayo ng ating inaabangang ikalawang pagdating Niya kung saan, lahat ng mga patay at buhay ay huhusgahan. Handa na ba tayo kung darating nga talaga muli si Cristo?

Magandang makilala natin nang mas malalim pa ang Diyos na dumating sa atin dito sa lupa upang mamuhay bilang tao katulad natin. Isa sa maraming magaganda at kahanga-hangang katangian ng ating Mahal na Panginoon ay ang kanyang katapatan o “faithfulness” sa wikang Ingles. Alam natin na ang tao ay mga makasalanan mula noong malugmok sa orihinal na sala si Adan at Eba. Bagamat ang mga taong nasa listahan ng pangalan sa Ebanghelyo natin ngayon, ay mga ninuno ni Jesus, hindi sila namuhay nang walang sala. Subalit, kahit ganito, at kahit paulit-ulit pa ang sala ng mga tao noon, hindi pinutol ng Diyos ang sambahayan ni David. Sa halip, lalo Niyang ipinamalas ang kanyang katapatan. Sa gitna ng hinagpis Niya dahil sa kasalanan noon, inalala pa rin Niya ang Kanyang pangako na Mesiyas at nanatili ito hanggang dumating si Cristo, magpasahanggang ngayon.

Sa ganito ring paraan sa kasalukuyan, hindi binibilang ng Diyos ang ating kasalanan, kung tatalikdan natin ito at babalik sa Kanya. Ito ang pagparito ng Panginoon. Kaya Siya nagkatawang-tao upang gawin tayong iisang kawan at Siya ang ating Pastol. Ibig Niyang ibalik ang lahat sa Ama – tayong lahat na naniniwala sa Kanya at sumusunod sa Kanyang Salita. Sinabi ni Isaias sa Unang Pagbasa, sa Ikaanimnapu’t dalawang kabanata ng kanyang aklat “Hindi ka na tatawaging “Itinakwil,”
Ni ang lungsod mo’y hindi rin tatawaging
“Asawang Pinabayaan.”
Ang itatawag na sa iyo’y “Kinalugdan ng Diyos,”
At ang lupain mo’y tatawaging “Maligayang Asawa,”
Hindi man laging misteryo ng tuwa, at dumating man ang misteryo ng hapis, alalahanin natin ang Pasko kung saan dumating na ang Tagapagligtas. Magkakaroon tayo ng lakas at pag-asang hindi natin makukuha kahit saan kung hindi sa Diyos lamang.

Marami tayong binigay at ibibigay pang regalo sa ibang tao. Ano naman ang ihahandog natin kay Cristo na siyang may kaarawan bukas?

Nawa ay gaya ng Diyos na Mapagmahal at Mapagbigay ay ibahagi natin sa lahat ng tao – nang walang pag-iimbot anumang biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ang ating susundan sa lahat ng bagay, kung saan, hindi Niya ipinagdamot maging ang kaisa-isa Niyang Anak. Ibinigay Niya sa atin ang pinakamaganda at ang “the best” na mayroon Siya at ito ay ang Kanyang Bugtong na Anak para sa ating lahat. Ibigay din nawa natin sa Panginoon ang lahat ng makakaya natin at magagandang alay na maidudulot natin sa Kanya – lahat ng ating tuwa at paghihirap at ang lahat ng tagumpay at kabiguan. Ibigay natin sa Kanya ang lahat at makilakbay kasama ni Jesus.

Wala din nawa tayong ipagdamot sa Diyos na nagbigay sa atin ng lahat lahat. Kailan ka huling tumulong sa mga kapus-palad na hindi kayang ibalik ang tulong na bigay mo sa kanila? Tanggapin natin si Jesus at mahalin nang buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Mahalin din natin ang kapwa gaya ng sarili lalo ang mga mas nangangailangan kaysa sa atin. Ito ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa Panginoon. Amen. +

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.